E-omavalitsus

Kohaliku tasandi e-areng ja e-algatused mängivad olulist rolli kogu riigi e-valitsuse ja e-demokraatia arengus, sest esmane kokkupuude riigiga algab enamiku inimeste jaoks just kohalikust omavalitsusest.

E-omavalitsuste valdkonnas pakume kohalikele omavalitsustele nii Eestis kui välismaal koolitusi, konsultatsioone ja viime läbi uuringuid. Nõustame nii üldistel infoühiskonda puudutavatele teemadel nagu IKT strateegiline planeerimine võiseadusandlik baas kui ka kitsamatel teemadel nagu näiteks sotsiaalse meedia kasutus omavalitsuse kommunikatsioonis.

Arvestades Eesti infoühiskonna arengut – heal tasemel infrastruktuuri, inimeste tihedat igapäevaelu seotust Internetiga, ka omavalitsuste head tehnoloogilist valmisolekut – on meie üheks võtmeteemaks e-kaasamine omavalitsustes.

E-kaasamisena mõistame erinevate tehnoloogiate poolt pakutavate võimaluste kasutamist selleks, et avaliku võimu teostamine oleks inimestele hõlpsamini jälgitav, paremini mõistetav ning pakuks kaasarääkimise võimalusi. Kuidas seda täpsemalt praktiliselt teha, selleks oleme koostanud erinevaid juhendeid ja käsiraamatuid.

Meie koolitustele on oodatud eeskätt omavalitsuste juhid (linnapead, vallavanemad, abilinnapead, abivallavanemad) ja veebikülgede ning sotsiaalse meedia vahendusel edastatava kommunikatsiooni sisu eest vastutavad ametnikud. Koolitustesse oleme lektoriteks kutsunud nii sotsiaalse meedia ja turunduse eksperte kui ka siseministeeriumi omavalitsuste e-projektide koordinaatoreid.

Uuringutes oleme varasemalt analüüsinud Eesti kohalike omavalitsuste IKT –alast olukorda ja IKT kasutamisega seotud probleeme, aga ka omavalitsuste veebisuhtlust ja e-kaasamisvõimalusi.

Kui Eesti viimaste aastate olulisemate projektide eesmärgiks on olnud arendada osalusdemokraatiat kohalikul tasandil, siis Eestist väljaspool oleme viimaste aastate jooksul koolitanud tippametnikke, aidanud luua e-teenuseid kohalikele omavalitsustele ning loonud mitmeid käsiraamatuid.

 

 

 

 

eparticipation.eu – e-kaasamise juhendid

http://kohalikkoostoo.ee/koostoonaited/ – head koostöö näited

https://www.ega.ee/et/avatud-valitsemine/  – avatud valitsemise põhimõtted

Valdkonnajuht