Küberturvalisus

Infoühiskond koos oma elutähtsate e-teenustega ei saa eksisteerida ilma küberturvalisuseta. Riiklik küberruum on modernne keskkond, mis nõuab süsteemset ja kõikehõlmavat kaitset rahvusvahelisel, riiklikul, valdkondlikul, organisatoorsel ja personaalsel tasandil.

Digitaalse arengu turvaliseks ja usaldusväärseks muutumiseks toetab E-riigi Akadeemia riike ja erinevaid asutusi küberturvalisuse teadmuse tõstmisel, poliitikate ja seadusandluse arendamisel, organisatsioonide ja inimeste võimekuse tõstmisel, turvatehnoloogiate rakendamisel ning koostööraamistike arendamisel.

Me pakume valitsustele, ministeeriumidele ja organisatsioonidele järgmisi teenuseid:

 

Küberpoliitikad

 • Küberturvalisuse strateegia ja rakendusplaan
 • Küberturvalisuse teekaart ja arengukava
 • Muud poliitikadokumendid

 

Seadusandlus ja regulatsioonid

 • Küberturbega seotud seadusandluse arendus
 • Küberregulatsioonidega seotud regulatsioonide arendus
 • Küberturbe standardid ja baasturvalisuse raamistikud
 • Küberturbe sertifitseerimissüsteem

 

Organisatsiooniline võimekus

 • Organisatsiooniline ülesehitus (struktuur, rollid ja vastutus)
 • CERT / CIRT võimekuse arendamine
 • KIIK võimekuse arendamine
 • Kriisijuhtimissüsteemi arendus
 • Küberpolitsei võimekuse arendus
 • Küberkaitse võimekuse arendus

 

Turbetehnoloogiad

 • PKI süsteemi rakendamine
 • Digitaalse identifitseerimissüsteemi rakendamine (ID-kaart, muud tööriistad)
 • Mobiili-ID süsteemi rakendamine
 • Elektrooniliste usaldusteenuste rakendamine (digiallkiri, jne)

 

Haridus ja teadlikkus

 • Küberturbe briifingud ja koolitused (poliitikad, raamistikud, jne)
 • Õppekavade arendus ülikoolidele, koolidele ja organisatsioonidele
 • Küberturbe harjutuste arendus (intsidentide ja kriiside haldus)
 • Teadlikkuse tõstmine (koolitused, demod, kampaaniad, üritused, materjalid)

 

Koostöö

 • Riikliku koostööraamistiku arendus
 • Asutustevahelise koostöö arendus
 • Avaliku ja erasektori koostöö arendus
 • Rahvusvahelise koostöö arendus

 

Uurimis- ja arendustegevus

 • Küberturvalisuse olukorra ülevaade / hinnang
 • Parimate praktikate analüüs
 • Riikide küberturbe olukorra võrdlus
 • Trendide ja küberohtude analüüs
 • Küberturbe uurimis- ja arendustegevuse programmi arendus

 

Meie töö väljunditeks erinevates valdkondades on poliitikadokumendid, soovitused, konsultatsioon, koolitused ja seminarid, õppe- ja külastusvisiidid, konverentside korraldamise toetus, teadlikkuse tõstmise üritused ja materjalid, analüüsid ja uuringud, organisatsiooni muutuste haldus ning turvatehnoloogiate rakendamine.

Alates 2016. aastast arendab E-riigi Akadeemia küberturvalisuse indeksit NCSI, mis mõõdab riikide küberturvalisuse taset ning määratleb valdkonnad riikide küberturvalisuse arendamiseks. Lisaks annab indeks ülevaate riikide valmisolekust ennetada küberrünnakuid ja – kuritegusid  ning tulla nendega toime. Indeksiga ja riikide pingereaga saab tutvuda NCSI portaalis .