fbpx
Isikuandmete töötlemine

E-riigi Akadeemia (eGA) tagab isikuandmete kaitse vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele ja asjakohasele Eesti Vabariigi seadusandlusele.

 • Töötleme isikuandmeid vastavalt seadustele, õiglaselt ja läbipaistvalt
 • Isikuandmete kogumisel toome alati välja nende kogumise eesmärgi
 • Töötleme ainult selliseid isikuandmeid, mis on asjakohased ja vajalikud vastava eesmärgi täitmiseks
 • Vajadusel uuendame isikuandmeid ja eemaldame ebatäpsed või ebatäielikud isikuandmed
 • Me ei säilita andmeid kauem, kui on isikuandmete töötlemise eesmärgi täitmiseks vajalik
 • Hoiame isikuandmeid turvaliselt ja kaitstuna ning ei jaga neid ilma õigusliku aluseta kolmandate volitamata osapooltega

Täpsem info isikuandmete kaitse kohta Euroopa Liidus ning isikuandmete kaitse üldmääruse kohta on kättesaadav aadressil https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_et.

Oma projektide, ürituste ja muude tegevuste käigus töötleb eGA isikuandmeid, mis on vajalikud põhikirjaliste ülesannete täitmiseks ja teenuste osutamiseks.

eGA jaoks on esmatähtis kaitsta kõiki isikuandmeid, mis on meie kätte usaldatud. Selleks rakendame erinevaid organisatsioonilisi, tehnilisi ja füüsilisi turvameetmeid (nt töötajate koolitamine, juurdepääsupiirangud infosüsteemidele jne).

eGA ei avalda isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui meil on selleks isiku nõusolek, või kui seda nõuab seadus.

eGA töötleb isikuandmeid ainult seaduslikel alustel, mis on loetletud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 6:

 • Nõusoleku alusel – juhul kui isik on andnud üheselt arusaadava nõusoleku oma andmete töötlemisel, kusjuures nõusolekut on õigus igal ajal tagasi võtta.
 • Lepingu täitmiseks – lepingute sõlmimise ettevalmistamiseks ja täitmiseks.
 • Juriidilise kohustuse täitmiseks – isikuandmete töötlemine õigusaktides (nt raamatupidamise või töölepingu seaduses) sätestatud eesmärkidel ja ulatuses.
 • Eluliste huvide kaitseks – juhul kui see on vajalik isiku kaitsmiseks, nt erakorralise abi kutsumiseks.
 • Õigustatud huvi – juhul kui eGA usub, et organisatsiooni huvid kaaluvad isikuandmete kasutamisel üle inimese huve või põhiõigusi ja vabadusi, teeb eGA kaalumisotsuse, kus selgitab välja tegevuse eesmärgi ja õigustatud huvi ning analüüsib, kas isikuandmete töötlemine on eesmärgi saavutamiseks vajalik, kas isik võib eeldada isikuandmete töötlemist ning millised on töötlemise võimalikud tagajärjed privaatsusele ja vabadusele. Kui kaalumisotsuse tulemusena on kaalukam eGA huvi, on õigustatud huvi võimalik kasutada õigusliku alusena (nt tagasiside küsimine kvaliteetsete teenuste pakkumise huvides ja kliendisuhete hoidmiseks, isikuandmete töötlemine pettuste vältimiseks, koostööpakkumuste ja päringute esitamine eGA kontaktidele jne).

Andmete vastutavaks töötlejaks on E-riigi Akadeemia Sihtasutus. Enda isikuandmete vaatamiseks, ajakohastamiseks, vastuväidete esitamiseks, andmete töötlemise piiramise taotlemiseks, andmete ülekandmise või kustutamise taotlemiseks on Teil võimalik kirjutada aadressil , kusjuures olete kohustatud oma isiku tuvastama. Vastame päringule 30 päeva jooksul alates taotluse saamisest.

Juhul kui siiski leiate, et Teiega seotud isikuandmete töötlemine ei vasta andmekaitsenormidele, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Koolitustel ja üritustel osalejate isikuandmed

eGA koolitustel, konverentsidel ja muudel üritustel osalejatelt küsitakse isikuandmeid vaid selles ulatuses, mis on vajalik vastavate ürituste läbiviimiseks. Info on ligipääsetav eGA töötajatele, vajadusel edastatakse andmed lepingulistele partneritele, kes aitavad vastavaid üritusi korraldada, kolmandatele isikutele (riigiasutused ja muud külastatavad asutused) koolituskava elluviimiseks ning doonoritele osana tõendusdokumentidest. Infot ei kasutata muul otstarbel ega edastata muudele osapooltele.

Juhul kui koolitustel või üritustel osalejatele on tarvis koostada viisakutseid, kogub eGA ka passi pildilehe koopiaid, mis hävitatakse kohe pärast vastava visiidi lõppu. Paberdokumentide hävitamiseks on eGA kontoris paberipurustaja.

Koolitustel ja üritustel osalejad annavad toimumiskohta sisenemisega nõusoleku enda salvestamiseks foto- ja videomaterjalidel sündmuse jäädvustamise eesmärgil ning nende materjalide avalikustamiseks eGA sotsiaalmeedia kanalites, veebilehel ja trükistes eGA töö tutvustamiseks ja edendamiseks.

Tööle kandideerijate isikuandmed

Värbamisprotsessis võib organisatsioon kandidaadi kohta koguda täiendavat teavet avalikest allikatest, kusjuures kandidaadil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolseid selgitusi ja vastuväiteid. Värbamisfaasis ei küsita andmeid ega dokumente, mis on vajalikud alles töösuhte ajal töölepingu (sh töökorralduse reeglite) täitmiseks.

Tööle kandideerijate elulookirjeldused ja isikuandmed kustutatakse üks aasta pärast kandideerija teavitamist, et ta ei osutunud valituks või säilitatakse kandideerinu nõusolekul eGA dokumendihaldussüsteemis tulevikus koostööettepaneku tegemiseks.

Avaldamine ja uuendamine

E-riigi Akadeemia jätab endale õiguse teha isikuandmete töötlemise korras muudatusi. Külastage veebilehte regulaarselt, et olla kursis kõikide muudatustega. Küsimuste korral võtke meiega ühendust aadressil .

Käesolevat lehte uuendati viimati 6. märtsil 2020.