E-riigi Akadeemia on nõustamis- ja mõttekeskus, mis tegeleb e-valitsemise, e-demokraatia, küberturvalisuse ja avatud infoühiskonna alase teadmuse loomise ja levitamisega.

E-riigi Akadeemia on sõltumatu missioonipõhine mittetulunduslik organisatsioon, mille kutsusid 2002. aastal ellu ÜRO arenguprogramm, Avatud Ühiskonna Instituut ning Eesti Vabariigi Valitsus.

Akadeemia koolitab ja nõustab avaliku sektori juhte, ametnikke ja huvilisi kasutama IKT-d tõhusamaks riigijuhtimiseks ning demokraatlike protsesside parendamiseks. Lisaks aitab akadeemia koostöös IT-ettevõtetega välisriikide valitsustel e-lahendusi juurutada.

E-riigi Akadeemia rakendab projektijuhtimises ning koolitus- ja nõustamisteenuste pakkumisel ISO 9001:2015 vastavat kvaliteedijuhtimissüsteemi.

E-riigi Akadeemia on koolitanud 4000+ ametnikku, teinud koostööd 130 organisatsiooniga ning juhtinud või osalenud enam kui 90  riigi, omavalitsuse või organisatsiooni arendamist/arendamises.

Akadeemial on rikkalikud kogemused e-valitsemise arendamise siirdeühiskondade  arendamisel, eriti Kesk- ja Ida-Euroopas, Aasias ja Aafrikas, kuid koostööd on tehtud ka Euroopa Liidu riikidega (Soome, Rootsi, Läti). Eestis on akadeemia fookus avatud valitsemise arendamisel nii riigi kui omavalitsuse tasandil.

E-riigi Akadeemia on rahvusvaheliselt digitaalse identiteedi ja turvaliste e-teenuste loomist ja juurutamist suunava Secure Identity Alliance  nõuandev vaatleja ning kuulub Arengukoostöö Ümarlauda ja on Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu liige. Oma tegevustes järgib E-riigi Akadeemia vabaühenduste eetikakoodeksit.

Akadeemia tegevust auditeerib rahvusvaheliselt tunnustatud audiitor, hetkel KPMG Baltics.

ISO9001

Ülevaade E-riigi Akadeemia tegevustest aastal 2017

 

Missioon

Ehitame ja arendame avatud infoühiskondi. 

E-riigi Akadeemia aitab valitsustel suurendada valitsemise tõhusust ja parendada demokraatlikke protsesse. Selleks analüüsime ja loome teavet e-valitsemise kohta ning levitame parimat Eesti ja rahvusvahelist kogemust üle maailma.

Visioon

E-riigi Akadeemia on juhtiv e-valitsemise nõustamis- ja mõttekeskus maailmas.

Väärtused

  1. Sõltumatus. Me ei sõltu ühestki poliitilisest ega majanduslikust huvirühmast.
  2. Isiklik kogemus. Meie eksperdid ja partnerid omavad pikaajalist kogemust e-valitsemise juurutamisest Eestis ja mujal maailmas ning räägivad oma lugusid.
  3. Me oleme avatud meelega ja õppimisvõimelised. Me jagame parimaid kogemusi ja õppetunde.
  4. Paindlikkus ja praktilisus. Me arvestame sihtriikide eripäradega ja pakume rakendatavaid lahendusi.
  5. Teeme koostööd ettevõtetega, ent ei propageeri ühtegi kindlat tehnilist platvormi ega pakkujat. Soovitame igale kliendile lahendusi, mis vastavad kõige paremini nende vajadustele ja võimalustele.
  6. Me teeme oma projekte väga hästi. Me pingutame ühiselt, et tööd oleks tehtud õigeaegselt ja
  7. Kohtleme kõiki inimesi austusega, väärtustame oma töötajaid ja edendame positiivset töökeskkonda.

E-riigi Akadeemia põhikiri

E-riigi Akadeemia strateegia 2022