fbpx

Avatud valitsemine ühinevates omavalitsustes

Eesti
E-demokraatia
Riigid
Eesti
Valdkonnad
E-demokraatia
Kestus
01/2017 - 11/2017
Eelarve
22 227, 50 €

logo_EL_Sotsiaalfond_horisontaalne_VProjekt pakkus ühinevatele omavalitsustele tuge ühinemisjärgse ühtse omavalitsuse kujundamisel, et ükski senine kogukond ei tunneks end kõrvale jäetuna.

Projekti tulemusena valmis konkreetse ühinemis-piirkonna omavalitsuste eeldusi arvestav avatud valitsemise tegevuskava, mis on kavas üle anda 2017. aasta sügisel valitavale volikogule. See loob võimaluse alustada volikogu tööd ühiselt aluselt, võttes kasutusele avatud valitsemise põhimõtted ja viies need ellu konkreetsete tegevuste kaudu.

Projekti käigus rakendati rahvusvahelist avatud valitsemise partnerluse metoodikat, mis on kohandatud Eesti kohaliku omavalitsuse tasandi jaoks aastatel 2014-2016 ellu viidud projektiga „Avatud valitsemine partnerlus kohalikes omavalitsustes“.

Projekti nr EU50881 „Avatud valitsemine omavalitsuste ühinemisel” rahastati Euroopa Liidu Sotsiaalfondist meetme tegevuse “Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus” raames summas 18 893,37 eurot.

Projekti käigus valmis seitse videot, mis tutvustavad lühidalt omavalitsust avatumaks muutvaid tegevusi.

Projekti jooksul tehti järgnevaid tegevusi:

  1. Projektitegevusteks sobivate omavalitsuspiirkondade väljaselgitamine. Tegevuse tulemusena valiti välja 2 – 3 huvipakkuvat ja koostöövalmis omavalitsuste ühinemispiirkonda (edaspidi partnerluspiirkonnad);
  2. Partnerluspiirkondades analüüsiti kõigi ühinemisprotsessis olevate omavalitsuste avatud valitsemise eelduseid/senist praktikat (võimu tegevuse läbipaistvus, kaasamismeetodid, kommunikatsioonikanalid, e-lahendused jms). Tulemuseks on kokkuvõtlik ülevaade ühinevate omavalitsuste senisest avaliku võimu teostamise praktikast ja elanike võimalustest osaleda kohaliku elu korraldamises;
  3. Analüüsi tulemustele tuginedes koostati ettepanekud senise praktika ühtlustamiseks ja avatud valitsemist toetavate muudatuste sisseviimiseks ühinemisjärgselt;
  4. Ettepanekuid hinnati ja arutati läbi partnerluspiirkondade omavalitsustega ja kodanikuühendustega, koguti täiendavaid ettepanekuid. Tulemuseks on partnerluspiirkondade omavalitsuste arvamused ja täiendused 3. tegevuses esitatud ettepanekute kohta;
  5. Tagasiside alusel täiendati ettepanekuid ning vormistati need levitamiseks iseseisva dokumendina nii paberkandjal kui veebikeskkonnas.
  6. Soovitusi tutvustati ja levitati eesmärgiga kindlustada nende kättesaadavus kohalikeks valimisteks valmistuvatele osapooltele. Ilmus temaatiline artikkel Eesti Päevalehes, E-riigi Akadeemia blogis ning raadiointervjuu ja uudis ERRis. Samuti valmis ettepanekute blusel seitse videoklippi, mida levitati E-Riigi Akadeemia sotsiaalmeedia kanalite ja uudiskirjade (E-riigi Akadeemia, EMSL) vahendusel.
  7. Soovitused edastati ühendomavalitsuse volikogule oktoobris 2017.