fbpx

Kõrgõzstani digiarengu toetamine

Kõrgõzstan
Küberturvalisus | Nutikas valitsemine | Tehnoloogia
Riigid
Kõrgõzstan
Valdkonnad
Küberturvalisus | Nutikas valitsemine | Tehnoloogia
Kestus
10/2021 - 10/2023
Eelarve
2 000 000 €
Projektijuht
Partnerid

CSI-Piemonte (Itaalia)

HAUS (Soome)

Kõrgõzstani digiarengu ministeerium (Kõrgõzstan)

Rahastajad
Euroopa Liit

Euroopa Liidu mestimisprojekti eesmärk on toetada Kõrgõzstani digiarengut, tõstes Kõrgõzstani digiarengu ministeeriumi suutlikkust hallata ja suunata e-valitsemise arendamist ning parandada valitsemise läbipaistvust. Projekti fookuses on  digipoliitika ja seda reguleeriva raamistiku kujundamine ning e-valitsemise suutlikkuse suurendamine järgnevate tegevuste toel:

 • Digilõhe vähendamine, luues ja kasutusele võttes e-õppematerjale, et suurendada digitaalsete pädevuste ja kirjaoskuse kättesaadavust, pöörates seejuures erilist tähelepanu haavatavatele sihtrühmadele.
 • E-teenuste arendamine ja kasutuselevõtt, et edendada säästvat arengut ja võimestada kogukondi, eriti noori, naisi, haavatavaid sihtrühmi ja maakogukondi.
 • Andmekaitse arendamine ning usalduse ja turvalisuse tugevdamine e-teenuste suhtes, töötades välja andmekaitse- ja privaatsuse tagamise mehhanismid, menetlusreeglid ning järelevalvemehhanismid, mis jälgivad isikuandmete töötlemist, säilitamist ja kaitset, ning GDPR-il ja vastavatel rahvusvahelistel inimõiguste standarditel põhineva sanktsioonisüsteemi loomine eraelu puutumatuse kaitseks.
 • Riikliku küberturvalisuse parandamine. Küberjulgeoleku parendamine on võtmetähtsusega, et võimaldada riigi vastupidavamat ja jätkusuutlikumat arengut ning tagada, et riiklik küberjulgeolekustrateegia ja turvatoimingud keskenduvad peamistele ohtudele ja riskidele.

 

Projekti eesmärke tutvustav video inglise ja vene keeles

Projekti tulemused hõlbustavad säästva arengu eesmärkide (SDG), eelkõige eesmärgi 9 „Ehitada vastupidav taristu, toetada kaasavat ja säästlikku industrialiseerimist ning innovatsiooni” saavutamist ning Kõrgõzstani valitsuse digitaalse kontseptsiooni ja sellega seotud digipöörde tegevuskava rakendamist.

Projekti viivad ellu E-riigi Akadeemia (eGA) (juhtpartner) Eestist, Soome juhtiv avaliku sektori koolituskeskus HAUS ja Itaalia IKT konsortsium CSI-Piemonte.

eGA vastutab Kõrgõzstani avalikele teenustele juurdepääsu parandamise eest, tugevdades olemasolevaid e-valitsemise süsteeme (Eesti X-teel põhinev Tunduk) ja lahendusi. Samuti aitab eGA parendada riigi küberturvalisuse alast kompetentsi.

HAUS aitab luua digipädevuste innovatsioonikeskuse (ICDC), toetab nende tööd digioskuste parandamisel ning koolitajate koolitamisel.

CSI Piemonte suurendab Kõrgõzstani kodanike privaatsust ja andmekaitset, luues avaliku veebipõhise teadlikkuse tõstmise platvormi, suurendades valitsuse suutlikkust kaitsta isikuandmeid ja aidates kaasa teemakohaste teadlikkuse tõstmise kampaaniate korraldamisele.

Mida soovime saavutada?
 • Kõrgõzstani kõrgtehnoloogiapargi alla on loodud digipädevuste innovatsioonikeskus (ICDC).
 • ICDS koolitab digipädevuste koolitajaid ja väljastab neile õppe läbimisel vastavad sertifikaadid.
 • Mestimisprojekti toel on loodud ja/või täiustatud vähemalt 2 e-valitsemise süsteemi ja teenust.
 • Andmekaitseseadustele on tehtud põhjalik analüüs ning välja töötatud GDPR-iga kooskõlas olevad soovitused/ muudatused andmekaitsestandardite parandamiseks.
 • On loodud andmekaitse, andmete privaatsuse ja kodanike õiguste kohta teavet jagav veebilehekülg, et tõsta avalikkuse teadlikkust.
 • On korraldatud vähemalt kaks avalikku kampaaniat, mis edendavad üldsuse teadlikkust eraelu puutumatusest ja andmekaitsest.
 • Küberturvalisusega seotud õigusaktide analüüsile toetudes on  välja töötatatud soovitused turvastandardite parandamiseks.
 • Välja on töötatud soovitused riigi küberturvalisuse arendamiseks, mis hõlmavad tehnilisi meetmeid, organisatsioonilisi meetmed, suutlikkuse suurendamist ja koostööd riigi sees ja rahvusvaheliselt.