fbpx

Veebilehe kasutustingimused

Tere tulemast E-riigi Akadeemia (eGA) veebilehele!

Jätkates veebilehe sirvimist ja kasutamist, kohustute järgima kasutustingimusi, mis koos isikuandmete kaitse poliitikaga reguleerivad E-riigi Akadeemia ja kasutajate vahelisi suhteid veebilehe kasutamisel. Juhul kui Te mõne tingimusega ei nõustu, siis palun ärge kasutage meie veebilehte.

Veebilehe eesmärk on jagada teavet E-riigi Akadeemia tegevuse kohta. Mõiste „E-riigi Akadeemia“ või „meie“ tähistab veebilehe omanikku asukohaga Rotermanni 8, Tallinn, Eesti Vabariik. Mõiste „Teie“ tähistab meie veebilehe kasutajat või külastajat.

Veebilehe kasutamine eeldab nõustumist järgnevate tingimustega:

Veebilehel avaldatud sisu on mõeldud Teile teadmiseks ja kasutamiseks. Veebilehe sisu võib muuta sellest ette teatamata. Me ei garanteeri, et esitatud teave ja materjalid on täpsed, täielikud või sobivad konkreetseks eesmärgiks. Veebilehel esitatud teavet või materjale kasutate omal riisikol ning eGA sellise kasutuse eest ei vastuta.

Veebileht sisaldab meile kuuluvaid või litsentsitud materjale. Nende hulka kuuluvad ka veebilehe kujundus, välimus ja siin kasutatud graafilised elemendid. Veebilehel avaldatud materjale võib taasesitada ainult kooskõlas autoriõiguse teatisega, mis moodustab käesolevate kasutustingimuste osa. Kõikide veebilehel esitatud kaubamärkide kohta, mis ei kuulu või ei ole litsentsitud eGAle, on veebilehel esitatud vastav teade. Veebilehe omavolilise kasutamise eest võidakse esitada kahju hüvitamise nõue ja/või algatada kriminaalasi.

Veebilehel võib olla linke, mis viivad Teid teistele veebisaitidele. Need lingid on lisatud selleks, et pakkuda Teile mugavamalt täiendavat teavet. Me ei vastuta lingitud veebilehtede sisu eest.

Veebilehe kasutamise ja sellest tulenevate vaidluste suhtes kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust.

Küpsised

Küpsised on väikesemahulised failid, mis salvestatakse veebilehe külastamisel Teie arvuti või muu seadme veebilehitsejasse, et jälgida kasutusstatistikat ja pakkuda paremat kasutuskogemust. Kui külastate meie veebilehte, võime küpsiste või muude sarnaste tehnoloogiate abil koguda tehnilisi andmeid veebilehe kasutamise kohta, sealhulgas IP-aadress, seadme tunnus, vaadatud teave, keeleseaded ja asukohaandmed.

Küpsistest keeldumiseks palun muutke oma veebilehitseja seadeid. Rohkem infot ning juhendi küpsiste haldamiseks või keelamiseks leiate Andmekaitse Inspektsiooni veebilehelt https://aki.ee/et/kupsised. Küpsistest keeldumisel tuleb Teil arvestada sellega, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi seejärel enam kättesaadavad olla.

Ega.ee veebilehel kasutame järgnevaid küpsiste tüüpe:

 • Püsiküpsised – vajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks.
 • Seansiküpsised – võimaldavad veebilehel meelde jätta Teie varasemaid valikuid (nt keele valik).
 • Analüütilised küpsised – koguvad andmeid veebilehel käitumise kohta, et võimaldada tõsta veebilehe kasutusmugavust.
 • Reklaamiküpsised – kasutavad küpsiseid jälgimise eesmärgil, et isikupärastada näidatavaid reklaame.
 • Suhtluspluginate küpsised – võimaldavad jagada veebilehe sisu sotsiaalvõrgustikes.
 • Kolmandate osapoolte küpsised – kolmandate osapoolte teenused või tarkvara (nt kaardid, videod jne) võivad Teie veebilehitsejasse küpsiseid saata.

Isikuandmete kogumine veebilehel

Veebilehel kogutavaid isikuandmeid kogume teenuste osutamiseks. Kogume nii andmeid, mille meile esitate, kui ka andmeid, mille saame teenuste kasutamise käigus.

Esitatavateks andmeteks on näiteks veebivormides küsitav info (nimi, e-posti aadress). Kui teatate veebilehega seotud probleemidest, palume Teil lisaks probleemi kirjeldusele esitada ka oma kontaktandmed. Kui võtate meiega ühendust e-posti teel, salvestame Teie kontaktandmed ja e-kirjas esitatud muu teabe. Kui tellite veebilehe kaudu teenust või tasute arve, palume Teil esitada tehingu andmed, sealhulgas oma postiaadressi, e-posti aadressi ja makse kirjelduse.

Lisaks kogume teenuste kasutamise käigus kogutavat infot nagu IP aadress, päringu esitamise aeg, küpsiste info jne.

Isikuandmete kaitse põhimõtted

E-riigi Akadeemia tagab isikuandmete kaitse vastavalt Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusele ja asjakohasele Eesti Vabariigi seadusandlusele.

 • Töötleme isikuandmeid vastavalt seadustele, õiglaselt ja läbipaistvalt
 • Isikuandmete kogumisel toome alati välja nende kogumise eesmärgi
 • Töötleme ainult selliseid isikuandmeid, mis on asjakohased ja vajalikud vastava eesmärgi täitmiseks
 • Vajadusel uuendame isikuandmeid ja eemaldame ebatäpsed või ebatäielikud isikuandmed
 • Me ei säilita andmeid kauem, kui on isikuandmete töötlemise eesmärgi täitmiseks vajalik
 • Hoiame isikuandmeid turvaliselt ja kaitstuna ning ei jaga neid ilma õigusliku aluseta kolmandate volitamata osapooltega

Täpsem info isikuandmete kaitse kohta Euroopa Liidus ning isikuandmete kaitse üldmääruse kohta on kättesaadav aadressil https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_et. https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_et

Oma projektide, ürituste ja muude tegevuste käigus töötleb eGA isikuandmeid, mis on vajalikud põhikirjaliste ülesannete täitmiseks ja teenuste osutamiseks.

eGA jaoks on esmatähtis kaitsta kõiki isikuandmeid, mis on meie kätte usaldatud. Selleks rakendame erinevaid organisatsioonilisi, tehnilisi ja füüsilisi turvameetmeid (nt töötajate koolitamine, juurdepääsupiirangud infosüsteemidele jne).

eGA ei avalda isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui meil on selleks isiku nõusolek, või kui seda nõuab seadus.

Värbamisfaasis ei küsi eGA andmeid ega dokumente, mis on vajalikud alles töösuhte ajal töölepingu (sh töökorralduse reeglite) täitmiseks. Värbamisprotsessis võib eGA kandidaadi kohta koguda täiendavat teavet avalikest allikatest, kusjuures kandidaadil on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolseid selgitusi ja vastuväiteid. Tööle kandideerijate elulookirjeldused ja isikuandmed kustutatakse kohe, kui on selge, et kandidaat ei osutunud valituks või säilitatakse kandideerinu nõusolekul tulevikus koostööettepaneku tegemiseks.

eGA töötleb isikuandmeid ainult seaduslikel alustel, mis on loetletud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 6:

 • Nõusoleku alusel – juhul kui isik on andnud üheselt arusaadava nõusoleku oma andmete töötlemisel, kusjuures nõusolekut on õigus igal ajal tagasi võtta.
 • Lepingu täitmiseks – lepingute sõlmimise ettevalmistamiseks ja täitmiseks.
 • Juriidilise kohustuse täitmiseks – isikuandmete töötlemine õigusaktides (nt raamatupidamise või töölepingu seaduses) sätestatud eesmärkidel ja ulatuses.
 • Eluliste huvide kaitseks – juhul kui see on vajalik isiku kaitsmiseks, nt erakorralise abi kutsumiseks.
 • Õigustatud huvi – juhul kui eGA usub, et organisatsiooni huvid kaaluvad isikuandmete kasutamisel üle inimese huve või põhiõigusi ja vabadusi, teeb eGA kaalumisotsuse, kus selgitab välja tegevuse eesmärgi ja õigustatud huvi ning analüüsib, kas isikuandmete töötlemine on eesmärgi saavutamiseks vajalik, kas isik võib eeldada isikuandmete töötlemist ning millised on töötlemise võimalikud tagajärjed privaatsusele ja vabadusele. Kui kaalumisotsuse tulemusena on kaalukam eGA huvi, on õigustatud huvi võimalik kasutada õigusliku alusena (nt tagasiside küsimine kvaliteetsete teenuste pakkumise huvides ja kliendisuhete hoidmiseks, isikuandmete töötlemine pettuste vältimiseks, koostööpakkumuste ja päringute esitamine eGA kontaktidele jne).

Andmete vastutavaks töötlejaks on E-riigi Akadeemia Sihtasutus. Enda isikuandmete vaatamiseks, ajakohastamiseks, vastuväidete esitamiseks, andmete töötlemise piiramise taotlemiseks, andmete ülekandmise või kustutamise taotlemiseks on Teil võimalik kirjutada aadressil , kusjuures olete kohustatud oma isiku tuvastama. Vastame päringule 30 päeva jooksul alates taotluse saamisest.

Juhul kui siiski leiate, et Teiega seotud isikuandmete töötlemine ei vasta andmekaitsenormidele, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

Avaldamine ja uuendamine

E-riigi Akadeemia jätab endale õiguse teha isikuandmete kaitse tagamise korras, veebilehe kasutamise tingimustes ja küpsiste kasutamise põhimõtetes muudatusi. Külastage veebilehte regulaarselt, et olla kursis kõikide muudatustega. Küsimuste korral võtke meiega ühendust aadressil .

Käesolevat lehte uuendati viimati 2. septembril 2019.