fbpx

IKT kasutamine otsustusprotsessides

Eesti
E-demokraatia
Riigid
Eesti
Valdkonnad
E-demokraatia
Kestus
09/2010 - 09/ 2012
Eelarve
122 567 €
Projektijuht

EL struktuurifondide programmi “Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” raames korraldatud riigihanke lepingulite tööde tulemusena tõstsime avaliku võimu ja kodanikuühiskonna teadlikkust e-demokraatia põhimõtetest ja rakendamisest.

Projektis tegime järgmisi tegevusi:

1. E-kaasamise analüüsi metoodika väljatöötamine ja analüüsi läbiviimine

Tegevuse sihtrühm: Avalik sektor ( Riigikogu ja teised põhiseaduslikud institutsioonid, ministeeriumid ja nende allasutused, kohalikud omavalitsused).

Töö sisaldas Eesti e-demokraatia olukorra analüüsi 2 tasemel:

  • teema käsitlust erinevates riigi tasandi poliitikadokumentides ja nende sisu vastavust Euroopa Nõukogu soovitustele e-demokraatia kohta (poliitika analüüs),
  • avaliku võimu asutuste tegevus veebikeskkonnas info jagamisel ja kodanike kaasamisel ning selle vastavus poliitikadokumentides püstitatud eesmärkidele (rakendamise analüüs).

2. 2011. aasta Riigikogu valimiskampaania analüüs

Tegevuse sihtrühm: Valimistel kandideerivad erakonnad, kodanikuühiskond

Töötasime välja metoodika 2011. a. märtsis toimuvatel Riigikogu valimistel internetikeskkonnas toimuva kampaania jälgimiseks. Võtsime vaatluse alla erakondade veebilehed ja kampaania online-meedias, samuti kandidaatide personaalsed e-kampaaniad. Virtuaalkeskkonnas toimuva kampaania tähtsuse hindamiseks viisime läbi intervjuud erakondade kampaaniate eest vastutavate isikutega.  Valimiskampaania monitooringu üheks eesmärgiks oli kaasa aidata hea valimistava põhimõtete järgimisele s.h. e-hääletamise hea tava järgimisele.

3. E-kaasamise juhise koostamine ja levitamine

Tegevuse sihtrühm: Õigusloome ja kaasamisega tegelevad ametnikud

Koostasime praktilise iseloomuga juhise e-kaasamise korraldamiseks riigiasutustes, et aidata efektiivselt kasutusele võtta Riigikantseleis ettevalmistusel oleva õigusaktide menetlemise ühtset infosüsteemi. Juhend selgitas, kuidas e-kaasamist tulemuslikult läbi viia.

4. Sotsiaalvõrgustike seminari korraldamine

Tegevuse sihtrühm: Avalik sektor

Seminaril vahetati kogemusi web2.0 võimalusi kasutavate ja selle vastu huvi tundvate ametiasutuste vahel, et saada rohkem teavet, kuidas korraldada sotsiaalmeedia kasutamist ametiasutustes.

5. E-kaasamine kohalikul tasandil

Tegevuse sihtrühm: Kohalikud omavalitsused

Kohalike omavalitsuste veebisuhtluse interaktiivsuse suurendamiseks valmistasime ette infomaterjalid foorumite ja teiste kodanike tagasisidet võimaldavate web2.0 keskkondade kasutamiseks ning vastavate haldusprotseduuride korraldamiseks. Materjalide ettevalmistamisel tegime koostööd veebisuhtluses kogemust omavate aktiivsete kohalike omavalitsustega, siseministeeriumi algatatud projektide KOVTP ja VOLIS juhtidega ning kohalike omavalisuste liitudega. Koostöö üheks eesmärgiks on kujundada valdades ja linnades e-demokraatia entusiastide võrgustik, kes on võimelised olema muutuste eestvedajaks.

6. Koostöö kodanikuühiskonna tugistruktuuridega kodanike ja ühenduste e-osaluse valmisoleku tõstmiseks

Tegevuse sihtrühm: Kodanikuühiskonna tugistruktuurid, kodanikuühenduste katusorganisatsioonid, kodanikuühiskonna poliitikakujundajad, infoühiskomnna teadmiste levitajad

Süvendasime koostöösuhteid kodanikuühiskonna tugistruktuuridega ja valdkonna arengu eest vastutavate ametiasutustega (Siseministeerium, EAS maakondlikud arenduskeskused, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Avatud Eesti Fond), samuti infoühiskonna oskusi edendavate organisatsioonidega, et saavutada enam tähelepanu tegevustele ja projektidele, mis toetavad  e-osaluse oskuste ja valmisoleku levikut kodanikuühendustes ja ühiskonnas tervikuna.

7. e-Kaasamise/e-osalemise teabe levitamine venekeelse elanikkonna hulgas

Tegevuse sihtrühm: Venekeelne elanikkond

Valmistasime ette venekeelsed infomaterjalid, mis tutvustavad poliitilises otsustusprotsessis osalemise võimalusi infoühiskonna tingimustes (avaliku teabe kättesaadavus, ettepanekute tegemine avalikule võimule, osalemine konsultatsioonides, kodanikuaktiivsus Internetis).  Korraldasime Ida-Virumaal 2 e-kaasamise/e-osalemise aruteluseminari, et arendada venekeelses kogukonnas koostööpartnerite võrgustikku.

8. E-demokraatia uudiskirja väljaandmine

Tegevuse sihtrühm: E-demokraatia huvilised

Jätkasime augustist 2009 ilmuva e-demokraatia uudiskirja väljaandmist, uuendades selle kujundust ja listihaldust. Uudiskirja koondasime nii Eesti kui rahvusvahelised e-demokraatia/e-kaasamise uudised. Laiendasime uudiskirja saajate võrgustikku ja pakkusime neile võimalust uudiskirja vahendusel oma tegemisi tutvustada.

9. Meedia kaasamine teavitustegevusse

Tegevuse sihtrühm: Laiem avalikkus

Mõtlesime välja ideestiku ja korraldasime multimeedia klipi tootmise, juhtimaks tähelepanu e-osalemise võimalustele ja kutsumaks üles neid kasutama.

10. Laiemale avalikkusele suunatud e-demokraatia konverents

Tegevuse sihtrühm: Demokraatia poliitika kujundajad ja elluviijad avalikus sektoris ja kodanikuühiskonnas, avaliku arvamuse kujundajad

Korraldasime projekti kokkuvõtva konverentsi, mis võttis vaatluse alla tehnoloogia arenguga kaasnevaid võimalused demokraatia arendamiseks.

11. Eesti e-demokraatia alaste saavutuste ja kogemuste jagamine rahvusvahelisel areenil

Tegevuse sihtrühm: rahvusvahelised e-kaasamise ja e-demokraatia asjatundjad ja huvilised

Töö teostaja esindajad osalesid rahvusvahelistel e-demokraatiat/e-valisemist käsitlevatel konverentsidel ja muudel üritustel, vahendades seal Eesti valdkonna arenguid ja kogemusi ning sõlmides koostöösidemeid. Kogutud uut teavet vahendati Eestis edemokraatia uudiskirja vahendusel.

12. Riigikontrolli e-teenuste standardi „Igaühe õigused e-riigis“ kvaliteedimärgi „Hea e-teenus“statuudi loomine ja kvaliteedimärgi omistamise protseduuri väljatöötamine

Tegevuse sihtrühm: avalike e-teenuste pakkujad

Hea e-teenuse märgi statuudi ja omistamise protseduuri väljatöötamisel tegime koostööd riigiasutustega, kes vastutavad e-teenuste juurutamise ja taseme eest. (Majandus- jaKommunikatsiooniministeerium, regionaalministri ametkond, siseministeeriumi kohalike omavalisuste e-teenuste arendamisega tegelejad, portaali eesti.ee haldajad ja Riigikontroll). Kaasasime harta väljatöötamisel aktiivselt osalenud eksperdid (Ülle Madise jt) ning avalike suhete spetsialistid, kes oskavad hinnata märgi mõju avalikkuse vaates, samuti e-teenuste arendamisest huvitatud kodanikuühendused.

Ülejäänud projektis valminud venekeelsed materjalid leiate projekti venekeelsest veebist.