fbpx

Gruusia digitaalselt haavatavate rühmade uuring ja soovitused

Gruusia
E-demokraatia
LOE
Riigid
Gruusia
Valdkonnad
E-demokraatia
Kestus
2022
Projektijuht
Rahastajad

Projekti „ DRIVE: Digilõhe uuring ja mõju haavatavatele e-kodanikele” raames koostasid eGA eksperdid jaInfovabaduse Arendamise Instituut (The Institute for Development of Freedom of Information (IDFI)) (Gruusia) aruande Gruusia kodanike digitaalse haavatavuse kohta, et aidata ametiasutustel ja kodanikuühiskonna organisatsioonidel ennetada digitaalse lõhe teket või tegeleda selle vähendamisega.

Aruanne on suunatud organisatsioonidele ja ettevõtetele, kes tegelevad digioskuste arendamisega ja toetamisega, noorte või/ja eakate kaasamisega, avalike teenuste arendamisega ja poliitiliste otsuste tegemisega, digilahenduste pakkumisega, või nutikate ideede ja projektide toetamisega.

Digitaalselt haavatavad rühmad on need, kelle digitaalset kaasatust poliitiliste otsuste tegemisel ja e-teenustekasutamisel takistab nende vähene teadlikkus digiprobleemidest, takistatud juurdepääs tehnoloogilistele võimalustele ja/või digitaalne kirjaoskus. Sõltumata põhjustest (nt demograafiline, sotsiaalmajanduslik ja/või tervislik seisund, elamistingimused või sotsiaalne positsioon jne) takistavad need tõkked inimestel digipöördestkasu saamast ning avaldavad negatiivset mõju nende õigustele, huvidele ja toimetulekule.

Aruanne koosneb digitaalselt haavatavate rühmade ülevaatest ning kvalitatiivsetest intervjuudest, mis selgitavad, kuidas erinevad tegurid mõjutavad inimeste haavatavust, pidades silmas tehnoloogia suurenenud kasutust õpingutes ja teenuste osutamisel. Viimases osas anname soovitusi digilõhe ennetamiseks ja vähendamiseks.

Aruanne valmis meeskonnatööna. Kristina Männi ja Kristina Reinsalu (eGA) tehtud intervjuude põhjal kirjutas aruande kokku Federico Plantera. Uurimismetoodikat koordineeris Kristina Reinsalu ning protsessi ja aruande koostamisse panustas Katrin Nyman-Metcalf eGA-st. Gruusia partnerid Teona Turashvili ja David Eristavi Infovabaduse Arendamise Instituudist (IDFI) andsid oma panuse projekti igas etapis. Keelekorrektuuri tegi Radu Serrano ja kujunduse Serhii Buravtšenko.

Samalaadne aruanne valmis ka Ukraina digitaalselt haavatavate rühmade kohta.

Projekti “DRIVE: Digilõhe uuring ja mõju haavatele e-kodanikele” eesmärk on Gruusia ja Ukraina digitaalselt haavatavate rühmade elukvaliteedi paranemine kaasamise, teenuste pakkumise ja läbimõeldud poliitikakujundamise toel. Projekti toetab Luminate.