fbpx

DRIVE: Digilõhe uuring ja mõju haavatavatele e-kodanikele

Gruusia | Ukraina
E-demokraatia
Riigid
Gruusia | Ukraina
Valdkonnad
E-demokraatia
Kestus
09/2021 - 08/2023
Eelarve
289414 €
Projektijuht
Partnerid

Gruusias: Infovabaduse Arendamise Instituut (Institute for Development of Freedom of Information (IDFI)

Ukrainas: GOLOCALiga (11/2022 – 08/2023); 2030: Tech for Public Good (09/2021 – 10/2022)

Rahastajad

DRIVE projekti eesmärk oli Ukraina ja Gruusia digitaalselt haavatavate kodanikurühmade elukvaliteedi muutmine, et nad saaksid osaleda poliitiliste otsuste tegemises ja neil oleks võimalik tarbida e-teenuseid, milleks neil on tingimusi, teadmisi ja oskuseid.

Kuigi elukvaliteedi ja digitaalse kaasatuse parandamisele aitavad kaasa mitmed tegurid, oli DRIVE-projektil kaks eesmärki:

 • aidata sidusrühmadel (kodanikuühiskonna organisatsioonid, avaliku sektori asutused jne) suurendada oma teadlikkust digitaalsest haavatavusest;
 • arendada oskusi ja omavahelist koostööd, et tegeleda digitaalselt haavatavate rühmade vajadustega.

DRIVE-i mõjuülevaade (EN)

Mida me tegime?

 • eGA viis läbi põhjalikud ökosüsteemi loomise uuringud, süvenedes suurenevasse digilõhesse. Analüüsides digivahenditele ligipääsetavust ja haavatavate sihtrühmade digioskusi koostasime Ukraina ja Gruusia kohta põhjalikud aruanded.
 • Igas riigis tuvastati kaks digitaalselt tõrjutud sihtrühma: eakad ja noored. DRIVEi kontekstis olid digitaalselt haavatavad sihtrühmad need, kel oli takistatud poliitiliste otsuste tegemises osalemine ja e-teenuste kättesaamine, mis olid tingitud vähesest teadlikkusest, piiratud juurdepääsust ning ebapiisavast digitaalsest kirjaoskusest.
 • Uurimistulemuste põhjal töötati välja rakendatavad soovitused.
 • Gruusias koolitas eGA soovituste elluviimiseks välja 10 kodanikuühiskonna organisatsiooni või riigiasutuste meeskonda.
 • Ukrainas koolitati soovituste elluviimiseks välja 32 aktiivset digisaadikut ja 8 meeskonda.
 • Teenusedisaini meetodit kasutades kujundati digisuutlikkust suurendavaid algatusi ja ettepanekuid, mis arvestasid kogu kasutajateekonda ning mis tagasid teenusearenduse terviklikkuse.
 • Katseprojektideks välja valitud kolm algatust: “Lapsevanemad hariduse nimel” Gruusias; “Blogimine küberkiusamise vastu” ja “Hoshcha kogukonna õpetajate digipööre” Ukrainas.
 • Tegelesime projekti tutvustava ulatusliku teavitustegevusega: korraldasime veebiseminare, sessiooni 2023. aasta e-riigi konverentsil ja osalesime podcastides. Meie tegevusest kirjutati blogides, teadusartiklites, andsime intervjuusid.

eGA tegi maksimaalse mõjuulatuse saavutamiseks koostööd kohalike partneritega: Infovabaduse Arengu Instituudiga (IDFI) Gruusias ja Ukrainas alates 2022. aasta novembrist MTÜ-ga GOLOCAL. Kuni 2022. aasta oktoobrini oli Ukrainas partneriks 2030: Tehnoloogia avalikuks hüvanguks.

4
meistriklassi 37 inimesele Gruusias ja 32 inimesele Ukrainas
180
lapsevanemat sai Gruusia pilootprojekti kaudu koolituse ja see jõudis sotsiaalmeedias 400 000 inimeseni
207
õpetajat sai 2 Ukraina pilootprojekti kaudu koolituse ja see jõudis sotsiaalmeedias 1,5 miljoni inimeseni
690
inimest said 32 digisaadiku töö tulemusel Diia-sertifikaadid
Kogemus

Digihaavatavus on olukord, kus inimestel puudub juurdepääs internetile, seadmetele, neil pole piisavalt oskuseid või teadlikkust digitaalsete võimaluste ja tööriistade kasutamise kohta. Seetõttu ei saa nad tarbida e-teenuseid ja -lahendusi ega osaleda e-otsustusprotsessides.

Digihaavatavus on murettekitav, kuna see võib kahjustada inimeste õigusi, huve ja igapäevaelu, mistõttu võivad digitaalselt haavatavad inimesed ühiskonnelust veelgi enam eemalduda.

Digihaavatavust soodustavad mitmed tegurid, sealhulgas puudulikud digioskused, ebapiisav keeleoskus, sotsiaal-majanduslik olukord, ühenduvus, usaldus süsteemide vastu, mure andmete ja privaatsuse pärast, halb kasutajakogemus, puue, digikirjaoskus, küberhügieen, geopoliitilised konfliktid ja suhted huvirühmadega. Oluline on märkida, et haavatavus ei ole tingimata seotud isiku identiteediga, vaid võib olla seotud tema olukorraga.

Digitaalne haavatavus on riikide ja kogukondade jaoks endiselt tähtis probleem. Tähele tuleb samas panna, et digitaalset haavatavust võimalik tuvastada ja mõista, kuidas seda ennetada ja leevendada. Seda kõike koostöös aktivistide, kodanikuühiskonna organisatsioonide, avaliku sektori asutuste, akadeemiliste ringkondade, tehnoloogiaettevõtete ja meediaga, mida DRIVE projekt täpselt tegigi.

Vaatamata COVIDist ja Ukraina-vastasest sõjast tulenevatele väljakutsetele viidi DRIVE projekt lõpule õigeaegselt, eelarve piires ja positiivse suhtumisega. Tänu sellele jõudsime soovitud tulemusteni. Kõigi asjaosaliste efektiivsus, pühendumus, tagasiside, motivatsioon ja asjatundlikkus olid tõeliselt silmapaistvad, andes kokkuvõttes püsiva mõju ja tulemi.

Peamised võtmetegurid

 • Kõige olulisem mõju: suurem teadlikkus digitaalsest haavatavusest.
 • Õppetund: paindlik muutuste teooria võimaldab partneritel oma tegevust hästi kohandada.
 • Tulemid: põhjalik vajaduste analüüs ja uuringud; ettepanekud ja materjalid, millele toetuda; teenusedisaini kasutamise kogemus tõhusa meetodina teenuste, projektide ja tegevuste kavandamisel.
Gruusia

Digitaalse haavatavuse uuring tõi välja omavahel seotud probleemid.

 • Gruusia aruanne andis tervikliku ülevaate digitaalsetest probleemidest ja haavatavustest.
 • Aruandest lähtuvad digisuutlikkuse suurendamise algatused olid suunatud erinevatele huvirühmadele teemadel, nagu digitaalne osalemine, küberturvalisus ja väärinfo.
 • IDFI (Institute for Development of Freedom of Information) sidus aruande soovitused edaspidisesse tegevusse, mõjutades meediat, telesaateid ja rahvusvahelise tunnustuse jagamist Freedom House’i aruandes “Freedom on the Net 2023”. Tõhus suhtlus avaliku sektori asutustega on aidanud digitaalset haavatavust käsitlevat aruannet tutvustada, pakkudes väärtuslikku teavet ja laiendades IDFI võrku.
Gruusia osalejate hinnangud
"Maailma peab proovima näha abisaaja vaatenurgast."
"Kavatsen traditsioonilised projektiettepanekute esitamise meetodid ümber mõelda."
"Plaanin jätkata vaatluste ja uuringutega, mõeldes enne lahenduste otsimist rohkem sellele, milles on probleem."
Ukraina

Projekt parandas digitaliseerimise ja kriisijuhtimise pädevusi.

 • Koostöös meediaga tegime küberkiusamise teemal ulatusliku teavitustegevuse.
 • Koostöös riigiasutustega ja suhtluses meediaga viisime ellu õpetaja- ja küberkiusamise keskseid projekte.
 • Tunnistasime kohanemisvõime tähtsust ebastabiilsetes sõja aja tingimustes. Kogesime hariduse ümberkujundavat jõudu digilõhe vähendamisel.
 • Tõdesime pideva tagasiside vajalikkust projekti täiustamisel.
 • Meistriklassides osalejad õppisid projekti arendamist, rakendamist ja jätkusuutlikuna hoidmist, mis tagab digitaalselt haavatavatele kogukonnaliikmetele DRIVE-projekti kaudu jätkuva toetuse.
 • Projekti edukas lisamine organisatsiooni portfelli.
Ukraina osalejate hinnangud
"See oli hindamatu kogemus meeskonnas töötamisest, mõtete ja ideede vahetamisest kolleegidega, kes on Ukraina kodanike digioskuste parandamisest sama palju huvitatud kui mina."
"Koolituse käigus mõistsin, et enne projekti sisu ülesehitamist pean huvirühmade ja nende vajadusi üksikasjalikult uurima."
"Teabe esitamine ja õppimise viis olid minu jaoks üldiselt huvitavad ja tõhusad. Eriti tahaksin tänada koolitajat saadud teoreetiliste aluste eest. Omandatud teadmiste, visaduse ja kõrge motivatsiooniga suutsin koostada projektitaotluse ja võita."
Lisateave

eGA

Gruusia

 • Gruusia riigi aruanne digitaalse haavatavuse kohta.
 • Freedom House’i iga-aastane uuring ja analüüs internetivabaduse kohta kogu maailmas “Vabadus internetis 2023 – Gruusia“.
 • Veebimeedia reportaaž,  kus Teona Turashvili arutleb DRIVE-i raporti tulemuste üle Gruusia peamiste digitaalselt haavatavate rühmade kohta.
 • Teona Turashvili arutleb telesaate uurimistulemuste üle, mis käsitlevad küberjulgeoleku ohte Gruusias.
 • DEAP projekti video (ingliskeelsete subtiitritega).
 • Digitaalse kirjaoskuse käsiraamat gruusia keeles.

Ukraina