fbpx

IT-taristu ja lahendused

Digisiirde elluviimise teevad võimalikuks sobilik IT-taristu ja lahendused.

eGA eksperdid aitavad valitsusi lahendustele esitatavate nõuete määratlemisel, taristu kasutuselevõtmisel ja edukaks digisiirdeks vajalike tehniliste võimaluste loomisel. Need kolm on olulised tehnoloogilised sambad teel digiühiskonna poole.

Alates valitsuse pilveteenustest kuni metaandmete haldamiseni või digiidentiteedi tulevikukindlaks muutmiseni – eGA eksperdid aitavad leida õige lähenemisviisi ja parimad lahendused, pidades nende juurutamisel silmas suutlikkuse suurendamist.

eGA eksperdid abistavad ja nõustavad valitsusi järgmistes valdkondades:

 

Koostalitlusvõime raamistiku väljatöötamine ja tehniliste lahenduste juurutamine

Koostalitlusvõime raamistik on e-riigi ülesehitamisel üks olulisemaid kokkuleppeid asutuste ja organisatsioonide vahel. Raamistik  kirjeldab teabe jagamist turvalisel ja usaldusväärsel viisil, et organisatsioonid saaksid luua organisatsioonidevahelisi teenuseid.

 

eGA aitab valitsustel arendada oma koostalitlusvõime raamistikku ja arhitektuuri ning pakub järgmisi teenuseid:

 • andmete taaskasutuse (once only) põhimõtte rakendamine
 • andmearhitektuur ja andmepoliitika väljatöötamine
 • avatud lähtekoodiga poliitika ja standardite väljatöötamine
 • avatud andmete poliitika väljatöötamine
 • avalike e-teenuste arhitektuur
 • koostalitlusel põhinevate lahenduste kavandamine ja juurutamine.

eGA teadmised põhinevad praktilisel kogemusel. eGA eksperdid on X-teel põhinevat andmevahetusplatvormi juurutanud enam kui 10 riigis ja aidanud sellega seotud poliitikate ja raamistike loomisel.

Elektroonilise isikutuvastuse raamistikud ja lahendused

E-teenuste pakkumise ja kasutamise eelduseks on turvalise autentimise olemasolu. Valitsuse seisukohast on identiteedihaldus isikutega seotud teabe haldamine, mida on võimalik üheselt  tuvastada, et võimaldada kodanikel avalike e-teenuseid kasutada.

 

eGA pakub valitsustele järgmisi teenuseid:

 • elektroonilise identiteedi eelduseks olevate kordumatute tunnuste väljatöötamine ja elanike registri loomine;
 • sertifitseerimissüsteemi, st digitaalse identifitseerimissüsteemi väljatöötamine;
 • turvalise elektroonilise identiteedi ja digitaalallkirja tegevuskava väljatöötamine;
 • digitaalse identiteedi tunnuste, näiteks ID-kaardi, digitaalse ID-kaardi, mobiil-ID, SMART-ID jms arendamine;
 • digitaalse identiteedi haldussüsteemi lõimimine koostalitlusvõime raamistikku;
 • identiteedihalduse õiguskeskkonna ja regulatsioonide väljatöötamine;
 • avaliku ja erasektori partnerluse loomine digitaalse identiteedi haldamise arendamiseks, ja rahastamiseks;
 • digitaalse identiteedi kasutuselevõtu suutlikkuse suurendamise ja muudatuste juhtimise nõustamine;
 • üldsuse teadlikkuse tõstmine identiteedi haldamisest, privaatsusest ja andmekaitsest.

eGA teadmised põhinevad praktilisel kogemusel. eGA eksperdid on aidanud juurutada elektroonilise indetiteedi lahendusi Eestis ning mujal maailmas. Eesti digitaalne identiteet ja selle haldussüsteem on olnud enam kui 17 aastat e-riigi taristu nurgakivi ning taganud e-teenuste turvalise kasutamise.

Digitaalsete andmebaaside loomine ja e-teenuste pakkumine

Kodanikuportaal loob kasutajatele (kodanikel, ettevõtetel, ametnikel) hõlpsa juurdepääsu erinevatele e-teenustele ja pakub valitsusele kindla ja mugava platvormi avalike teenuste pakkumiseks ja tutvustamiseks digiseadmete vahendusel.

eGA pakub järgmisi teenuseid:

 • olukorra kaardistamine ja hindamine,
 • seminarid sidusrühmadega, et määratleda e-teenuste vajadused ja ootused,
 • kodanikuportaali kontseptsioon,
 • tugi kodanikuportaali arendamisel.

eGA teadmised põhinevad praktilisel kogemusel. eGA eksperdid on olnud abiks Eesti kodanikuportaali (www.eesti.ee) väljatöötamisel ja vahendanud teadmisi paljudesse teistesse riikidesse. Eesti portaal loodi 2003. aastal ja seda on mitu korda uuendatud, viimati 2018. aastal.

E-riigi infosüsteemide ja teenuste registreerimine ja haldamine

Riigi infosüsteemise haldussüsteem (CatIS) on riigi infosüsteemide koordineerimise lisainstrument ning vahend andmevahetuskihi arendamiseks ja haldamiseks.

CatIS annab ülevaate infosüsteemidest, teenustest ja koostalitlusvõimega seotud resurssidest. Samuti toimib see tugisüsteemina andmete taaskasutuse (once only) põhimõtte rakendamisel.

 

 

eGA pakub valitsuste infosüsteemide koordineerimisest huvitatud valitsustele järgmisi teenuseid:

 • riigi infrastruktuuri organisatsiooniline, juriidiline, semantiline ja tehniline arendamine,
 • dokumentatsiooni väljatöötamine,
 • CatIS-i testversiooni väljatöötamine,
 • tugi rakendamisel,
 • spetsialistide koolitus.

eGA teadmised põhinevad praktilisel kogemusel. Meie eksperdid on abistanud riigi infosüsteemide koordineerimist enam kui 10 riigis, kus on juurutatud andmevahetusplatvorm.

Tehnilise taristu arendamine

Pilvetehnoloogia on mugav, turvaline ja kulutõhus lahendus avaliku sektori asutustele ja elutähtsate teenuste pakkujatele. See lihtsustab asutuste juurdepääsu kõrgetasemelistele teadmistele serverimajutuse alal.

Pilvetehnoloogia:

 • parandab avaliku sektori infoturbevõimet, kuna avalikud teenused on standardiseeritud ega sõltu enam konkreetse asutuse oskusteabest;
 • täiustab infosüsteemide majutamise ja haldamisega seotud pädevusi;
 • ühtlustab teenuste kvaliteeti;
 • võimaldab pakkuda katkematult kvaliteetseid teenuseid;
 • võimaldab säästa riist- ja tarkvarainvesteeringutelt;
 • toetab innovatsiooni ja uute tehnoloogiliste lahenduste kiiret rakendamist.

 

eGA aitab kaasa olemasolevate infosüsteemide moderniseerimisele ja uuendamisele, et võtta kasutusele pilvetehnoloogia võimalused.

eGA pakub järgmisi teenuseid:

• rajatiste, riistvara ja infosüsteemide hindamine,
• metoodika aluseks olevate juhendite ja toetavate kontrollnimekirjade koostamine,
• strateegia väljatöötamine praeguse keskkonna järkjärguliseks arendamiseks ja infosüsteemide migreerimiseks;
• tehnilise auditi protsessi ja projektijuhtimise koolitused IKT töötajatele,
• hankejuhendi väljatöötamine,
• soovitused ja abi migreerimise meeskonna moodustamisel.

Meie teadmised põhinevad praktilisel kogemusel. eGA eksperdid on abistanud mitmeid valitsusi uute tehnoloogiliste lahenduste väljatöötamisel ja juurutamisel.

Valitsuse istungite infosüsteem

Valitsuse istungite infosüsteem (e-Cabinet) on võimas tööriist valitsuse koosolekute läbiviimiseks elektroonilisel kujul ja otsustusprotsessi sujuvamaks muutmisel. Eesti kogemustele tuginedes on infosüsteemi rakendamise peamine väärtus istungitele kuluva aja kokkuhoid.

eGA valitsuse istungite infosüsteem on välja töötatud iseseisva universaalse lahendusena, kasutades selle Eesti lahenduse kogemusi. Infosüsteem sobib igale valitsusele ja on keelest sõltumatu.

 

eGA toetab valitsusi istungite infosüsteemi rakendamisel

 • organisatoorsete muudatuste tegemisel,
 • õigusaktide kohandamisel ja
 • infosüsteemide vaheliste kooskõlastusprotsesside loomisel.