fbpx

E-kodanikuks kasvamise teejuht

Eesti
E-demokraatia
Riigid
Eesti
Valdkonnad
E-demokraatia
Kestus
03/2013 - 05/2014
Eelarve
38,075 €
Partnerid

Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Balti Filmi- ja Meediakool, IT-Kolledž, Eesti Ajaloo ja Ühiskonnaõpetajate Selts, portaali eesti.ee meeskond, Vabariigi Valimiskomisjon.

Projekt avardas Eesti koolinoorte teadmisi ja oskusi toimida aktiivse kodanikuna e-riigi ja infoühiskonna tingimustes. Projekti peamisteks kasusaajateks peame gümnaasiumiõpilasi ja koolinoori laiemalt, kuid nendeni jõudmiseks keskenduti kodaniku- ja ühiskonnaõpetuse õpetajate koolitusele ja õpetuse kaasajastamisele.

Õpetajatele suunatud tegevustes tegime koostööd Tartu Ülikooli Narva Kolledžiga, kellega valmistasime ette e-kodaniku õigusi ja ühiskonnaelus osalemise võimalusi tutvustavad õppematerjalid. Õpilaste kaasamiseks avalikku huvi pakkuvate teemade arutellu (nagu näiteks kaasav eelarvemenetlus, linnaplaneerimine vms) ja reaalse osalemiskogemuse pakkumiseks tegime koostööd omavalitsustega.

Projekti raames viidi läbi kaks koolitusseminari. Seminaril “E-riik – eesmärk või vahend”  jagati ühiskonnaõpetuse õpetajatele infot ja kogemusi sellest, millised on inimeste osalusvõimalused infoühiskonnas ning kuidas riik tehnoloogia abil noortele lähemale tuua. Ürituse kava ja slaididega saab tutvuda siin.

Kohalikele omavalitsustele ja kodanikeühendustele suunatud inspiratsiooniseminaril “Kuidas edendada avatud valitsemist Eesti valdades ja linnades?” jagati inspiratsiooni, teadmisi ja parimaid praktikaid, kuidas teha aktiivsemat koostööd kodanikeühendustega ja kasutada tehnoloogilisi osaluslahendusi. Ürituse kava ja slaididega saab tutvuda siin.

Projekti tulemusena valmisid Balti Filmi ja Meediakoolis e-riiki tutvustavad videoklipid ja viidi ellu kampaaniategevused, mis nende esitamist toetavad ja noorte hulgas levitada aitavad. Noorte autorite väitel on just selline huumor see, mis noorte tähelepanu tõmbab, klippe omavahel jagama paneb jne.

Lisaks valminud materjalile koondati  ja süstematiseeriti eGA veebis kogu projekti jooksul õpetajate, ekspertidega konsulteerides kogutud materjal. Materjal on õpetajate soovitatud teemadeks lahterdatud, koostatud on materjale kinnistavaid töölehti õpetajatele. Et kasutajal  (peamiselt õpetajal) oleks hõlpsam orienteeruda, valmis materjali käsitlemist tutvustav video.

Projekti üheks oluliseks tulemuseks oli ka laiaulatusliku avatud valitsemise võrgustiku tekkimine. 

E-riigi õppematerjalid

Olemasoleva e-riiki ja e-osalust tutvustava ja käsitleva virtuaalse õppematerjali koondamisel ja uute materjalide koostamisel lähtuti nii põhikooli kui gümnaasiumi riiklikust õppekavast.

Põhikooli riiklik õppekava rõhutab ühe eesmärgina õpilase suutlikkust ennast teostada, toimida teadliku ja vastutustundliku kodanikuna ning toetada ühiskonna demokraatlikku arengut. Läbiva teema „Tehnoloogia ja innovatsioon” käsitlemisega taotletakse õpilase kujunemist uuendusaltiks ja nüüdisaegseid tehnoloogiaid eesmärgipäraselt kasutada oskavaks inimeseks, kes tuleb toime kiiresti muutuvas tehnoloogilises elu-, õpi- ja töökeskkonnas. Eesmärgina tuuakse ka välja, et õpilane suhtleb riigi- ja omavalitsusasutustega, sh riigi- ja omavalitsuste portaale kasutades.

Gümnaasiumi riiklik õppekava ja selle lisades rõhutatakse olulisust luua eeldused kodanikuidentiteedi ja ühiskonna sidususe tugevnemiseks, aktiivse kodaniku kujunemiseks, toetada dialoogivalmiduse ja respekti kujunemist maailma erinevalt mõistvate inimeste vahel, samuti õpilase enese teadlikkust maailmavaatelistes küsimustes. Oluliseks peetakse käitleda erakondade ja kodanikuühenduste arenguprobleeme Eestis; õppida tundma valimiste protsessi ja omandada oskused oma valimisõiguse realiseerimiseks; käsitleda kodanike kaasamist avaliku võimu teostamisse ja võimalusi mõjutada avaliku võimu tegevust, sh tutvuda erakondade, kodanikuühenduste ja survegruppide tegevusega; omandada oskused kodanikualgatuste ja aktsioonide õiguspäraseks korraldamiseks. Konkreetset e-riigi ja e-osaluse teemadena käsitletakse e-valimisi, infootsingut teabeallikatest (sh riigiportaalist www.eesti.ee). Tähtis on suunata õpilast mõistma enda kui üksikisiku rolli poliitilises ja majanduslikus süsteemis, võimalusi ja vajadust mõjutada ühiskonnas toimuvat ning omandada oskused otsustamisprotsessides osalemiseks sh kasutama info- ja kommunikatsioonitehnoloogiat eluliste probleemide lahendamiseks ning oma õppimise ja töö tõhustamiseks.

Materjalid on jaotatud 4 teemadeblokki. Iga teemabloki all leiab lisaks lühikesele sissejuhatusele ka töölehe, millel ülesandeid teema käsitlemiseks tunnis.

 

 

I E-riigi tööriistad

Eesti e-riigi peamised tööriistad on riigiportaal www.eesti.ee ja ID-kaart

Eesti.ee pakub kodanikule, ettevõtjale ja ametnikule usaldusväärset infot, e-teenuseid ja kontaktandmeid ühtses turvalises keskkonnas. Portaali on koondatud enam kui 400 e-teenust, 400 artiklit ja 2500 kontakti. Igal tööpäeval külastab seda üle 10 000 inimese.

Portaalis saab kodanik:

  • kasutada eri riigiasutuste e-teenuseid, näiteks vaadata enda andmeid rahvastikuregistrist, tellida elektrooniline valijakaart jms.
  • kasutada erilahendusi, näiteks suunata @eesti.ee meiliaadress oma tegelikule meiliaadressile, luua lingimärkmik ehk isiklik menüü sagedamini kasutatavatest linkidest, digiallkirjastada dokumente jms.
  • leida vajalikku informatsiooni igapäevaste asjaajamiste korraldamiseks riigiga, näiteks kuidas taotleda dokumente või alustada ettevõtlust.

ID-kaart on Eesti Vabariigis esmane isikuttõendav dokument. Eesti kodaniku ja Eestis püsivalt elava Euroopa Liidu kodaniku jaoks on ID-kaart kohustuslik isikut tõendav dokument.

ID-kaardi abil saad tõendada oma isikut kõikjal, kus selleks on tarvidus. Seaduse järgi on kõik ametiisikud kohustatud ID-kaarti aktsepteerima ja selle asemel ei tohi isiku tõendamiseks nõuda ühtegi muud dokumenti. Kaarti võib kasutada piiril isikut tõendava dokumendina, samuti pangakontoris või kaupluses enda isiku tuvastamiseks. Euroopa Liidu piires saavad Eesti ja Euroopa Liidu kodanikud ID-kaarti kasutada ka reisidokumendina.

 

Videod:

 

Videoloengud e-riigi teemadel arutlemiseks ja kaasamõtlemiseks leiab siit >>

 Tööleht nr 1

 

II Valimised

Valijakompass

Parlamendikompass

Hea Tava 2015

Tööleht nr 2  – erakondade, poliitilise maastiku ja valimiste teemal

 

 

 

 

III Seadusloome ja avaliku võimu teostamine 

Esindusdemokraatia


Eesti e-valitsust tutvustav video (inglise keeles):

Parlamendikompass – võimaldab selle kasutajal leida Riigikogu liikmete hulgast oma poliitilistele eelistustele kõige rohkem vastava saadiku.

Eelnõude infosüsteemi tutvustus:

– OSALUSVEEB: https://www.osale.ee/

– KOHTUMENETLUS: http://www.youtube.com/watch?v=riBRgWTrQGM&feature=plcp

– STATISTIKAAMETI KOOLINURK: http://www.stat.ee/files/koolinurk/

– OMAVALITSUSTE AVAANDMED: http://www.riigipilv.ee/leo

 

Osalusdemokraatia


– RAHVAKOGU:  www.rahvakogu.ee.

– ERR-i ülekanne Rahvakogu arutelupäevalt

–  Urmo Kübar tutvustab Londonis Rahvakogu

 

Otsedemokraatia


– Kaasav eelarve, kus erinevalt Rahvakogust (kus lõpliku otsuse teeb siiski Riigikogu), on rahval ühe väikese osa üle omavalitsuse eelarvest ka reaalne otsene otsustusõigus st valiku teevad inimesed hääletades.

2013. aastal sai Tartust esimene Eesti omavalitsus, mis alustas kaasava eelarvega – ühe väikse osa üle linnaeelarvest said otsustada linlased. Kaasavat eelarvet on maailmas palju katsetatud – alates Porto Alegrest Brasiilias kuni hiljutiste „klubiga“ liitujateni nagu San Fransisco, New York ja Reikjavik. Nüüd siis ka Tartus. Kaasava eelarve protsessist lähem info Tartu linna veebis.

Kaasava eelarve projektis võib erinevalt traditsioonilistest valimistest hääletada juba alates 16. eluaastast ning ideid võivad esitada kõik.

Kodanikuühiskonna valu ja võlu lahkab Peeter Vihma ja Artur Talviku dokumentaalfilm

Demokraatia mäng Democracy3 (tasuline)

 

Töölehed:

Tööleht nr 3: Rühmatöö “Kuidas omavalitsus peaks kaasama inimesi?”,

Tööleht 4: Osaluse uurimise teemad gümnaasiumiõpilastele

 

IV Turvalisus, isikuandmete kaitse