fbpx

E-riigi Akadeemia jätkab Euroopa Liidu suurprojektis Ukraina digiriigi arendamist

30.11.2020

E-riigi Akadeemia jätkab Ukraina digiriigi arendamist Euroopa Liidu toetusprojekti EU4DigitalUA raames. Euroopa Liidu toetatavate digiarenduste maht on 25 miljonit eurot, millest E-riigi Akadeemia elluviidavate tegevuste summa on  9,6 miljonit eurot.

Projekti digiarendused hõlmavad e-valitsuse ökosüsteemi arendamist, avalike e-teenuste kaasajastamist ning küberturvalisuse ja andmekaitse võimekuse edasiarendamist. Kõik tegevused viiakse ellu koostöös Ukraina Digipöörde Ministeeriumiga.

Ukraina on pühendunud digiriigi ülesehitamisele. Euroopa Liit toetab Ukraina edasist digitaalset arengut, et tõsta riigi konkurentsivõimet, parandada Ukraina kodanike ja ettevõtete jaoks mõeldud elektroonilisi avalikke teenuseid ja viia Ukraina Euroopa Liidu digitaalse ühisturu nõuetega vastavusse,” ütles Euroopa Liidu delegatsiooni juht Ukrainas suursaadik Matti Maasikas.

Foto: Euroopa Liidu delegatsiooni juht Ukrainas suursaadik Matti Maasikas, Välisministeerium

 

E-riigi Akadeemia tegevdirektor Hannes Astok märkis, et E-riigi Akadeemia saab sõlmitud lepingu raames jätkata Euroopa ühe suurima riigi digipöörde nõustamist, millega alustati 2012.aastal.

Senise töö märkimisväärsemateks saavutusteks on Eesti X-tee laadse andmevahetusplatvormi Trembita ja avalike teeninduskeskuste infosüsteemi Vulyk tööle panek. Oleme koostöös Cybernetica ASiga Ukraina valitsuse käsutusse andnud Eesti e-riigi ülesehitajate parimad teadmised ja kogemused. Alanud projekti raames liigume veelgi kaugemale, aidates Ukraina valitsusasutustel pakkuda elanikele elusündmustel põhinevaid e-teenuseid ning luua ja kasutusele võtta turvaline digi-identiteet,“ rääkis Astok. „Loodame, et arendused aitavad teha Ukrainal hüppe läbipaistvama ja tõhusama ühiskonna poole,” lisas ta.

Ukraina asepeaminister ja digipöörde ministri Mihhailo Fedorovi sõnul soodustab Euroopa Liidu toetus Ukraina liikumist digitaalse majanduse, ühiskonna ja valitsuse suunas. “Euroopa Liidu projekt EU4DigitalUA toetab üht meie valitsuse eesmärki pakkuda kõiki riigi teenuseid e-teenustena aastal 2024. Eesmärgi täitmise aluseks on andmevahetusplatvormi Trembita kasutusele võtmine. Turvalise andmevahetusega valitsusasutuste vahel saame laialdasemalt arendada avalikke e-teenuseid ja pakkuda neid kodanikuportaali DIYA vahendusel.”

Foto: Mihhailo Fedorov projekti avakoosolekul

 

Programm EU4DigitalUA koosneb kuuest komponendist:

  • 1. komponent: koostalitlusvõime ja digitaalse valitsuse infrastruktuur,
  • 2. komponent: institutsioonide tugevdamine ja suutlikkuse arendamine,
  • 3. komponent: teabevahetus ja üldsuse teadlikkus,
  • 4. komponent: e-teenuste arendamine,
  • 5. komponent: küberturvalisus ja andmekaitse,
  • 6. komponent: ELi-Ukraina assotsiatsioonilepingu telekommunikatsiooni peatüki rakendamine ja valitsuse toetamine lairiba arendamisel.

E-riigi Akadeemia tegeleb komponentidega 1, 4 ja 5 (küberturvalisus) ning Fundación Internacional para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP, Hispaania) vastutab 2., 3. ja 5. komponendi (andmekaitse) rakendamise eest.

Projektis EU4DigitalUA on E-riigi Akadeemia ülesanneteks riigi olulisimate registrite ühendamine andmevahetusplatvormiga Trembita, üleriigilise isikutunnuse, riigi väljastatud digitaalse identiteedi ja aadressiregistri väljatöötamine. Lisaks tehakse projekti vahenditest visuaalselt kättesaadavaks teave Ukraina lairibaühenduse kohta.

Avalike e-teenuste arendamise ülesanne hõlmab valitsusorganisatsioonidele e-teenuste arendamise metoodika väljatöötamist, et tagada keerukate elusündmustel põhinevate e-teenuste loomine ja juurutamine.

Küberturvalisust ja andmekaitset puudutavate tegevustega parandatakse valitsusasutuste suutlikkust küberohtudega toimetulekul. Samuti luuakse kodanikele võimalus kontrollida, kuidas valitsusasutused on nende isikuandmeid kasutanud.

 

Taustinfo

Projekt on jätk Euroopa Liidu ja liikmesriikide rahastatud programmile U-LEAD with Europe ja selle digiarenduste alaprojektile EGOV4UKRAINE, mis viidi ellu aastatel 2016-2020. Projektiga EGOV4UKRAINE loodi ja juurutati E-riigi Akadeemia juhtimisel avalike e-teenuste tugisüsteem, andmevahetustplatvorm Trembita ja avalike teeninduskeskuste infosüsteem Vulyk, et toetada avalike teenuste pakkumist.