fbpx

Noorte eurooplaste suurem poliitiline osalus asukohariigis

14.01.2021

Noored Euroopa Liidu kodanikud elavad, töötavad ja õpivad Eli riikides, kuid ei tea sageli oma demokraatlikke õigusi ja võimalusi, osalemaks aktiivselt vastuvõtva riigi poliitilises elus. Nad on küll osa kohalikust elanikkonnast, kuid poliitika ja ühiskond ei pööra neile sageli tähelepanu.

Need on ELi kaheaastase projekti „ELi noorte osaluse suurendamine poliitilises elus” (EMY) peamised järeldused. Järelduste alusel koostatud soovituste eesmärgiks on võidelda noorte madala valimisaktiivsusega ELi ja kohalikel valimistel ning Euroopa Liidu kodanike põhiõiguseid puudutava teabe puudumisega, samuti julgustada Euroopa noori olema poliitiliselt aktiivsed.

ELi projekti eesmärk on teavitada 16–29-aastaseid noori eurooplasi nende õigustest Euroopa Liidu kodanikena ning julgustada neid oma demokraatlikke õigusi paremini kasutama. Kahe aasta jooksul küsitlesime kahes osalevas projektiriigis, Eestis ja Austrias, noori eurooplasi (loe:EMYsid), et uurida nende teadlikkust oma võimalustest osaleda asukohariigi poliitilises elus ja nende ootusi osalemisele.

Tutvustame ELi kaasrahastatud projekti tulemusi projekti lõppkonverentsil, mis toimub veebis 21. jaanuaril 2021. Projekti käigus tehtud intervjuude, küsitluste ja fookusgruppide analüüsi baasil oleme koostanud soovitused riikide ja ELi poliitikutele. Konverentsil arutleme, kuidas areneb ELisisene liikuvus pärast COVID-19, pöörates erilist tähelepanu ELi kodanike põhiõiguste järgimisele, et riikide vahel liikuvad kodanikud saaksid tulevikus oma häält selgemini kuuldavale tuua.

Üritus on avatud huvigruppidele, EMY võrgustikule ja huvitatud inimestele. Osalemine on tasuta. Registreerimine toimub veebis aadressil europeanmobileyouth.eu/registration. Konverentsi programmi leiab aadressilt: https://europeanmobileyouth.eu/conference.

 

Uuringute ja fookusgruppide tulemused

Nii enne kui ka pärast 2019. aasta mais toimunud Euroopa Parlamendi valimisi uurisime Austrias ja Eestis õppivate-töötavate noorte huvitatust poliitikast, teadlikkust oma demokraatlikkest õigustest ja soovi osaleda asukohamaa poliitilises elus. Projekt uuris, kas noored olid teadlikud oma hääleõigusest ning takistustestosaleda oma ELi asukohariigi demokraatlikes protsessides.

Peamised järeldused on järgmised:

  • Poliitiline apaatia

Kummutasime tööhüpoteesi, et noored ELi kodanikud, eriti riikide vahel liikuvad noored, pole poliitikast huvitatud ja seetõttu ei osale ka valimistel. Valimisjärgne uuring näitas, et 2019. aasta Euroopa valimistel osales keskmisest enam noori (71%), enamik neist (77%) oli jälginud Euroopa Parlamendi valimiskampaaniaid. Samas mida ei tohiks alahinnata, on küsitletute väljendatud skepsis demokraatliku osaluse tõhususe osas. Seda väljendasid üle poole küsitletutest.

  • Koduriigis toimuv on olulisem

Projekt tõi esile osaleja koduriigi selge poliitilise eelistuse. Enne Euroopa Parlamendi valimisi korraldatud uuring näitas, et enamik küsitletutest hääletaks oma kodumaa kandidaadi või partei poolt. Valimisjärgsed uuringud näitasid, et kolmandik küsitletutest polnud isegi teadlikud, et neil on ka asukohariigis toimunud valimistel hääleõigus. Uuringus osalenute teadmatus oma demokraatlikest õigustest ELi kodanikena ilmnes eriti kohalike valimiste kontekstis: peaaegu pooled küsitletutest ei teadnud oma õigust hääletada asukohariigi kohalikel valimistel.

  • Teabe- ja sidepuudus

Projekti käigus tuvastati puudulikku kommunikatsiooni ELi kodakondsusega seotud õiguste kui ka asukohariigi poliitilise ja sotsiaalse olukorra osas. Teabepuudus on endiselt demokraatliku osalemise takistaja. Samuti on takistuseks keelebarjäärid. Uuringu käigus jõuti ühisele järeldusele, et oluline teave tuleks teha kättesaadavaks mitmes keeles.

  • Haldustõkked

EMYde osalemist demokraatlikes protsessides takistab bürokraatlik korraldus: tervelt 15% küsitletutest väitis, et soovis osaleda EL valimistel, kuid teda ei olnud õigeaegselt teavitatud või valimistele registreerimisel oli probleeme. Kolm peamist tõket olid liikmesriikide kriteeriumid hääleõiguse ja valimistel kandideerimise osas, hääletamise registreerimisega seotud pikaleveninud haldusprotsessid ja hääletamise kord ise.

Põhjalikuma ja üksikasjalikuma ülevaate projekti tööst ja tulemustest leiate EMY veebist.

 

Projekti partnerid

AIT Austria Tehnoloogiainstituut on Austria suurim teadus- ja tehnoloogiaorganisatsioon.

AIT tegutseb selles projektis konsortsiumi juhina. ait.ac.at

E-riigi Akadeemia (eGA) on Eestis tegutsev organisatsioon, mille eesmärgiks on luua ja edastada e-valitsemisega seotud teadmisi ja kogemusi. ega.ee

Majanduse ja avaliku halduse keskus (CEPA) on rahvusvaheliselt tunnustatud ekspertide võrgustik avaliku halduse, riigiteaduste, ettevõtluse ja majanduse, rahanduse ja infotehnoloogia valdkonnas. cepanet.eu

Politikose eesmärk on luua tõhus suhtlemisviis poliitiliste otsustajate ja kodanikuühiskonna vahel. politikos.at

 

Projekti andmed

Veebileht: https://europeanmobileyouth.eu

Facebook: https://www.facebook.com/europeanmobileyouth

Instagram: https://www.instagram.com/europeanmobileyouth

LinkedIn: http://linkedin.com/company/emy-empowerment-of-mobile-youth-in-the-eu

EMY Community Group: https://www.facebook.com/groups/830101974058832/