ELi noorte osaluse suurendamine poliitilises elus

Austria | Eesti
E-demokraatia

Projekti “Euroopa Liidu mobiilsete noorte võimustamine” (Empowerment of mobile youth in the EU – EMY) eesmärgiks on saavutada mobiilsete noorte parem kaasatus neid võõrustava riigi poliitilisse ja ühiskondlikku ellu, tuginedes Eesti ja Austria kogemusele. Mobiilsete EL noorte all käsitletakse projektis 16-29 aastasi EL liikmesriikidest pärit noori, kes elavad Austrias ja Eestis.

Projekti peamiseks ajendiks on asjaolu, et EL kodanikel on õigus hääletada neid võõrustava liikmesriigi valimistel (nii Euroopa Parlamendi kui ka kohalikel valimistel), kuid seda õigust kasutatakse väga vähe. Sellel on erinevaid põhjuseid, peamiseks on kindlasti madal teadlikkus ja vähene seotus asukohariigiga. Eestis nagu ka Austrias rakendatavate tegevuste eesmärgiks on kaardistada barjäärid, mis noorte aktiivsust takistavad, ning aidata kaasa tugevamale lõimitusele asukohariigi ühiskonda.

Projekti käigus kasutatakse erinevaid meetodeid mobiilsete noorte suhtumise ja käitumise kaardistamiseks ning tehakse võrgustikutööd, viies mobiilsed noored ühiste teemade aruteluks kokku Eesti aktiivsete noortega. Projekt analüüsib ka mobiilsete noortega tegelevate sidusgruppide (ülikoolide mobiilsuskeskused, üliõpilasesindused, valitsusasutused, Erasmus Student Network’i rahvusvahelised võrgustikud) rolli mobiilsete noorte paremal sotsialiseerumisel.

Projekti käigus töötatakse välja ettepanekud asjaomastele institutsioonidele, kuidas EL mobiilseid noori kaasata paremini neid võõrustava riigi ellu, tuginedes Eesti ja Austria näidetele.

Selles projektis on eGA ülesanne tõsta sihtrühmaks olevate noorte teadlikkust ja kaasata neid projektis läbiviidavatesse tegevustesse Eestis.

Projekti tegevusi rahastab Euroopa Komisjon ja 10 000 € ulatuses Kodanikuühiskonna Sihtkapital välisprojektide omafinantseeringu konkursi kaudu.

Projekti tegevused
  1. Teadlikkuse tõstmine ELi kodaniku õigusest osaleda vastuvõtvas riigis toimuvatel Euroopa ja kohalikel valimistel ning teistest võimalustest kaasa lüüa ELi poliitilises ja kohalikus elus;
  2. Sihtrühmaks olevate välisüliõpilaste huvi osaleda valimistel ja poliitilises elus Austrias ja Eestis (aluseks on Euroopa Parlamendi valimised 2019. aasta mais) kaardistamine ja hindamine, pöörates erilist tähelepanu sotsiaalmeedia, e-vahendite ja platvormide (nt e-hääletamise) kasutamisele Austrias ja Eestis;
  3. Fookusgruppide ja veebipõhiste arutelude korraldamine, et hõlbustada noortel tagasiside andmist ning selle kogumist eesmärgiga avastada kaasamisvõimalusi ja soovitada poliitika muudatusi.
  4. Nõudete ja spetsifikatsiooni määratlemine üle-euroopalise tööriista väljatöötamiseks, et pakkuda sotsiaalselt ja poliitiliselt aktiivsematele ELi välisüliõpilastele teavitamis- ja suhtlemisvõimalusi sihtkohariikides. Tööriist kavandatakse prototüübina, mida kasutatakse algselt Austrias ja Eestis (pärast projekti lõppu) ja seejärel laiendatakse ELi teistesse liikmesriikidesse.
  5. Poliitiliste soovituste väljatöötamine noorte liikumise eest vastutavatele ametkondadele nii riigi sees kui ka riikide vahel. Soovitus hõlmab ettepanekut ka selle kohta, kuidas laiendada projekti kõikidesse ELi liikmesriikidesse, ja suuniseid online-tööriista kasutuselevõtuks;
  6. ELi noorte võrgustikule jätkusuutlike tegevuste kavandamine.
Projekti tulemus

Projekti tulemusena paraneb Eestis elavate teistest EL liikmesriikidest pärit noorte üldine teadlikkus oma võimalusestest osaleda asukohariigi poliitilises ja ühiskondlikus elus. Samuti kasvab nende soov ja valmisolek Eesti ühiskonda panustada.

Teistest EL liikmesriikidest Eestisse tulnud noortega lähem tutvumine aitab Eesti kodanikuühiskonnal mõtestada EL kodakondsuse sisulist tähendust ja leida kokkupuutepunkte ühisteks ettevõtmisteks nii Eestis kui ka EL tasandil.

EMY Post Election Report: Andrea
EMY Post Election Report: Andrea

Andrea, üliõpilane Itaaliast, õpib ja elab Tartus. Vaata videot ja saad teada, millisena tundub elu Eestis.

Andrea, üliõpilane Itaaliast, õpib ja elab Tartus. Vaata videot ja saad teada, millisena tundub elu Eestis.

EMY Post Election Report: Lelde
EMY Post Election Report: Lelde

Lelde on Lätist pärit doktorant ja teadur. Ta õpib Tartu ülikoolis politoloogiat. Tutvu tema kogemustega kaasamisest Eesti poliitilisse ellu.

Lelde on Lätist pärit doktorant ja teadur. Ta õpib Tartu ülikoolis politoloogiat. Tutvu tema kogemustega kaasamisest Eesti poliitilisse ellu.

EMY Post Election Report: Luciano
EMY Post Election Report: Luciano

Luciano on Hispaaniast pärit Tallinna ülikooli bakalaureuseõppe üliõpilane, kes räägib, kuidas võiks välisriikide noori kaasata teise EL-i riigi ellu.

Luciano on Hispaaniast pärit Tallinna ülikooli bakalaureuseõppe üliõpilane, kes räägib, kuidas võiks välisriikide noori kaasata teise EL-i riigi ellu.

EU youth! Vote for EU Parliament Elections 2019!
EU youth! Vote for EU Parliament Elections 2019!

Loe lähemalt www.europeanmobileyouth.eu
Eesti erakondade seisukohad EP valimistel 2019

Infogramm Eesti erakondade üldisest seisukohtadest vaatlusalustes poliitikavaldkondades Euroopa Parlamendi valimistel 2019. a

Infogramm Euroopa Parlamendi 2019. a valimiste seisukohtadest