fbpx

ELi noorte osaluse suurendamine poliitilises elus

Austria | Eesti
E-demokraatia
Riigid
Austria | Eesti
Valdkonnad
E-demokraatia
Kestus
02/2019 - 02/2021
Eelarve
125 148 €

Projektis “Euroopa Liidu mobiilsete noorte võimustamine” (Empowerment of mobile youth in the EU – EMY) uurisime võimalusi mobiilsete noorte paremaks kaasatamiseks neid võõrustava riigi poliitilisse ja ühiskondlikku ellu ning selgitasime välja barjäärid, tuginedes Eesti ja Austria kogemusele. Mobiilsete Euroopa Liidu (EL) noorte all käsitleti projektis 16-29-aastaseid ELi liikmesriikidest pärit noori, kes elavad Austrias ja Eestis.

Projekti peamiseks ajendiks oli ELi kodanike vähene osalemine võõrustava liikmesriigi valimistel (nii Euroopa Parlamendi kui ka kohalikel valimistel), ehkki neil on selleks õigus. Vähesel osalemisel on erinevaid põhjuseid, peamiseks on kindlasti madal teadlikkus ja vähene seotus asukohariigiga.

Projektis kasutati erinevaid meetodeid mobiilsete noorte suhtumise ja käitumise kaardistamiseks ning korraldati üritusi, kus ELi mobiilsed noored kohtusid ühiste teemade aruteluks Eesti aktiivsete noortega. Projekt analüüsis ka mobiilsete noortega tegelevate sidusgruppide (ülikoolide mobiilsuskeskused, üliõpilasesindused, valitsusasutused, Erasmus Student Network’i rahvusvahelised võrgustikud) rolli mobiilsete noorte paremal sotsialiseerumisel.

Projekti käigus töötati välja ettepanekud asjaomastele institutsioonidele, kuidas tõhusamalt EL mobiilseid noori neid võõrustava riigi ellu kaasata, tuginedes Eesti ja Austria näidetele.

eGA ülesandeks oli tõsta sihtrühmaks olevate noorte teadlikkust ja kaasata neid projektis läbiviidavatesse tegevustesse Eestis ning osaleda teistes projekti tegevustes.

Projekti tegevusi rahastas Euroopa Komisjon ja 10 000 € ulatuses Kodanikuühiskonna Sihtkapital välisprojektide omafinantseeringu konkursi kaudu.

Projekti tulemused

Projekti tulemusena paranes Eestis elavate teistest EL liikmesriikidest pärit noorte üldine teadlikkus oma võimalusestest osaleda asukohariigi poliitilises ja ühiskondlikus elus. Samuti kasvas nende soov ja valmisolek Eesti ühiskonda panustada.

Samuti aitas teistest EL liikmesriikidest Eestisse tulnud noortega lähem tutvumine Eesti kodanikuühiskonnal mõtestada EL kodakondsuse sisulist tähendust ja leida kokkupuutepunkte ühisteks ettevõtmisteks nii Eestis kui ka EL tasandil.

 

Projekti tegevused

  1. Teadlikkuse tõstmine ELi kodaniku õigusest osaleda vastuvõtvas riigis toimuvatel Euroopa ja kohalikel valimistel ning teistest võimalustest kaasa lüüa ELi poliitilises ja kohalikus elus;
  2. Sihtrühmaks olevate välisüliõpilaste huvi osaleda valimistel ja poliitilises elus Austrias ja Eestis (aluseks on Euroopa Parlamendi valimised 2019. aasta mais) kaardistamine ja hindamine, pöörates erilist tähelepanu sotsiaalmeedia, e-vahendite ja platvormide (nt e-hääletamise) kasutamisele Austrias ja Eestis;
  3. Fookusgruppide ja veebipõhiste arutelude korraldamine, et hõlbustada noortel tagasiside andmist ning selle kogumist eesmärgiga avastada kaasamisvõimalusi ja soovitada poliitika muudatusi.
  4. Nõudete ja spetsifikatsiooni määratlemine üle-euroopalise tööriista väljatöötamiseks, et pakkuda sotsiaalselt ja poliitiliselt aktiivsematele ELi välisüliõpilastele teavitamis- ja suhtlemisvõimalusi sihtkohariikides. Tööriist kavandatakse prototüübina, mida kasutatakse algselt Austrias ja Eestis (pärast projekti lõppu) ja seejärel laiendatakse ELi teistesse liikmesriikidesse.
  5. Poliitiliste soovituste väljatöötamine noorte liikumise eest vastutavatele ametkondadele nii riigi sees kui ka riikide vahel. Soovitus hõlmab ettepanekut ka selle kohta, kuidas laiendada projekti kõikidesse ELi liikmesriikidesse, ja suuniseid online-tööriista kasutuselevõtuks;
  6. ELi noorte võrgustikule jätkusuutlike tegevuste kavandamine.

EMY Post Election Report: Andrea
EMY Post Election Report: Andrea

Andrea, üliõpilane Itaaliast, õpib ja elab Tartus. Vaata videot ja saad teada, millisena tundub elu Eestis.

Andrea, üliõpilane Itaaliast, õpib ja elab Tartus. Vaata videot ja saad teada, millisena tundub elu Eestis.

EMY Post Election Report: Lelde
EMY Post Election Report: Lelde

Lelde on Lätist pärit doktorant ja teadur. Ta õpib Tartu ülikoolis politoloogiat. Tutvu tema kogemustega kaasamisest Eesti poliitilisse ellu.

Lelde on Lätist pärit doktorant ja teadur. Ta õpib Tartu ülikoolis politoloogiat. Tutvu tema kogemustega kaasamisest Eesti poliitilisse ellu.

EMY Post Election Report: Luciano
EMY Post Election Report: Luciano

Luciano on Hispaaniast pärit Tallinna ülikooli bakalaureuseõppe üliõpilane, kes räägib, kuidas võiks välisriikide noori kaasata teise EL-i riigi ellu.

Luciano on Hispaaniast pärit Tallinna ülikooli bakalaureuseõppe üliõpilane, kes räägib, kuidas võiks välisriikide noori kaasata teise EL-i riigi ellu.

EU youth! Vote for EU Parliament Elections 2019!
EU youth! Vote for EU Parliament Elections 2019!

Loe lähemalt www.europeanmobileyouth.eu
Eesti erakondade seisukohad EP valimistel 2019

Infogramm Eesti erakondade üldisest seisukohtadest vaatlusalustes poliitikavaldkondades Euroopa Parlamendi valimistel 2019. a

Infogramm Euroopa Parlamendi 2019. a valimiste seisukohtadest