fbpx

Soovitused Ukraina valitsusasutustele IT-süsteemide süsteemseks arendamiseks

18.12.2018

eGA, Ukraina e-valitsemise agentuur ja riiklik avaliku teenistuse agentuur auditeerisid Ukraina valitsusasutuste IT-süsteeme ning koostasid selle põhjal 14 soovitust, kuidas IT-süsteeme ja taristut luua, uuendada ning arendada. Audit kestis kuni 2018. aasta oktoobrini ja selles osales 573 IT-süsteemi 66 valitsusorganisatsioonist ja 24 piirkondlikust administratsioonist.

„IT-süsteemide ülevaade on meile heaks aluseks riiklike andmebaaside liitumise ettevalmistamiseks andmevahetusplatvormiga „Trembita“, et pakkuda tõhusaid ja läbipaistvaid avalikke teenuseid ning kiirendada kodanikele mõeldud e-teenuste arendamist,” ütles Mari Pedak, EGOV4Ukraina projektijuht.

Trembita süsteem on valitsuse asutuste vahelise turvalise andmevahetuse IT-infrastruktuuri põhiosa. Trembita juurutamisega tegeleb  EGOV4Ukraina projekt koostöös Ukraina e-valitsemise agentuuriga.

„Soovitused annavad süstemaatilise ja jätkusuutliku lähenemisviisi Ukraina valitsuse IT-süsteemide ja infrastruktuuri ehitamisele, uuendamisele ja arendamisele. Usume, et soovituste järgimine muudab e-valitsemise arendamise tõhusamaks ja aitab kiiremini parimate tulemusteni jõuda, ” ütles Ukraina e-valitsemise agentuuri digipöörde osakonna juhataja Dmytro Makovski.

Auditi tulemustele tuginevad soovitused olid järgmised:

1) ajakohastada infosüsteemide arendamise ja haldamise nõudeid;

2) teavitada reeglitest, protseduuridest, juhistest infosüsteemidega töötamiseks;

3) pakkuda kõiki e-teenuseid ühes portaalis;

4) tagada andmete turvalisus ja konfidentsiaalsus vastavalt Euroopa Liidu suunistele;

5) kõigile ametiasutustele koostada oma küberjulgeoleku ja võrgu kaitse kava;

6) riigiasutused jätkaku avaandmete esitamist;

7) kehtestada ametlike veebiportaalide ja riigiasutuste veebilehtedele ühtsed kujundus- ja teabe esitamise nõuded;

8) ühendada kõikide riigiasutuste töötajad elektroonilisse dokumendihaldussüsteemi, mis vastaks kindlatele nõuetele;

9) iga riigiasutuse infosüsteemid ja andmebaasid peavad „Trembita“ andmevahetussüsteemiga liitumiseks vastama loetletud nõuetele;

10) rakendada juriidilisi ja tehnilisi meetmeid elektroonilise identifitseerimise kasutuselevõtmiseks;

11) ajakohastada võrgu infrastruktuur;

12) tööjaamad, serverid ja võrguseadmed ei tohiks olla vanemad kui 5 aastat ja neid tuleks iga kahe aasta tagant ajakohastada, et need vastaksid praegustele vajadustele;

13) uuendada ja litsentseerida operatsioonisüsteemide ja tarkvara;

14) rahastada infoinfrastruktuuri kaasajastamise programmi riiklike ja kohalike eelarvete kaudu.

Üksikasjalikumad soovitused on kättesaadavad aadressil http://audit.gov.ua. Tulevikus muutub uuring iga-aastaseks ning see hõlmab kõiki valitsuse infosüsteemide omanikke ja juhte.

IT-süsteemide auditi koostamise aluseks olid Ukraina ministrite kabineti 11. aprilli 2018 aktid nr 238-p ja 239-p. Edaspidi hakkab Ukraina e-valitsemise agentuur korra aastas IT-süsteeme auditeerima, hõlmates kõiki riigi infosüsteemide omanikke ja haldajaid.

IT-süsteemide audi ja soovituste koostamist toetasid  Euroopa Liit ja tema liikmesriigid Eesti, Poola, Rootsi, Saksamaa ja Taani Ukraina detsentraliseerimise programmi U-LEAD projekti EGOV4Ukraine raames.