fbpx

Avatud valitsemise partnerlus kohalikes omavalitsustes

Eesti
E-demokraatia
Riigid
Eesti
Valdkonnad
E-demokraatia
Kestus
03/ 2014 - 03/ 2016
Eelarve
96550 €
Rahastajad
Vabaühenduste Fond

2013. aasta kohalike omavalitsuste valimiste järgselt oli Eestis kohalikul tasandil tekkinud valmisolek senise valitsemisstiili muutmiseks ning uue avatuma ja kogukondadega dialoogi pidava ning koostööd arendava poliitilise kultuuri arendamiseks. Muutuste toetamiseks algatas E-riigi Akadeemia projekti “Avatud Valitsemise Partnerlus kohalikes omavalitsustes” (AVP KOV), et aidata kaasa läbipaistva ja kogukondi kaasava valitsemise arengule Eesti valdades ja linnades.

Projektiga ühinenud omavalitsused ja vabaühendused võtsid endale eesmärgiks muuta senist võimu teostamist läbipaistvamaks ja avatumaks koostööle kogukonnaga. Kui seni tegeleti kaasamisega ja avatud valitsemisega rohkem keskvõimu tasandil (kaasamise hea tava, hea õigusloome regulatsioonid jne), siis antud projektiga pakkusime kohalikele omavalitsustele ja vabaühendustele tuge koostöö korraldamiseks ja konkreetsete uute tegevuste käivitamiseks.

Lisaks mõttekodadele ja teistele kohalikele tegevustele toimus projekti raames ka mitu laiemale avalikkusele suunatud ettevõtmist.  Koostöös EMSLi ja Linnalaboriga viidi läbi heade koostöönäidete konkurss, et leida ja jagada parimaid näiteid kogukondlikust koostööst, ning üle-eestiline omavalitsuste ja kogukondade foorum. Konkursile laekunud koostöönäidetega saab tutvuda siin.

20. novembril 2015 toimunud foorumi „Teeme omavalitsuse OMA valitsuseks!“  eesmärgiks oli jagada kohalike omavalitsuste ja kogukondade koostöökogemusi avatud valitsemise edendamisel ja pakkuda inspiratsiooni uuteks algatusteks.

E-riigi Akadeemia partneriteks projektis olid vabaühenduste esindajatena EMSL ja Linnalabor. Kohalike omavalitsusteni jõudsime projektipartnerite Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja Harjumaa Omavalitsuste Liidu abiga. Tartu linna roll projektis oli olla erinevate kaasamisalgatuste testijaks. Välispartnerina oli projekti kaasatud Citizens Foundation – Íbúar ses Islandilt, kes on välja töötanud e-lahendusi kodanike ühisloomeks.

 

Avatud valitsemise põhimõtete rakendamist tutvustav video “Kuidas muuta kohalik elu avatud valitsemisega paremaks?”

Projekti tulemusena rakendus tööle võrgustik kohalikest omavalitsustest, kes soovivad avatud valitsemist süvitsi arendada ja selleks kindlaid tegevusi kavandada. Võrgustikku kuuluvad Tartu linn, Viljandi, Keila linn, Haljala vald, Rõuge vald, Mäksa vald, Järva-Jaani vald ja Saue vald.

Võrgustikuga liitunud valdade/linnade ning vabaühendustega arendati välja omavalitsuste AVP platvorm –  kindlad põhimõtted, millele peaks vastama võimu teostamine kohalikul tasandil ja ka tegevused, kuidas need põhimõtted igapäevasesse valitsemisse viia.

Peamised tegevused koonduvad valla/linna AVP tegevuskavadesse (vt dokumentide alajaotusest), mis on valminud võrgustiku omavalitsustes koostöös kohaliku kogukonnaga ning mille täitmine ning tulemuste hindamine toimub samuti tihedas koostöös.

 

Tegevuskavade loomiseks toimusid nimetatud omavalitsustes mõttekojad:

2 .oktoober 2014 –  mõttekoda Keilas (kavaveebivaatlus)

6. oktoobril 2014  – mõttekoda  Järva-Jaanis (kavaveebivaatlus)

8. oktoobril 2014 –  mõttekoda Mäksal (kavaveebivaatlus)

6. novembril 2014 – mõttekoda Rõuges (kavaveebivaatlus)

14. novembril 2014 –  Tartu ja Viljandi mõttekoda Viljandis (kavaTartu veebivaatlus, Viljandi veebivaatlus)

20. novembril 2014 – mõttekoda Haljalas (kavaveebivaatlus)

3. märtsil 2015- mõttekoda Saue vallas (kava).

19.mail 2015 – mõttekoda Tartus: Kuidas parandada Tartu linnavõimu ja kogukonna koostööd?

Lisaks toimusid järgmised üritused:

Rõuge valla avatud valisemise partnerluse tegevuskava

 

Haljala valla avatud valitsemise tegevuskava

 

Keila linna avatud valitsemise tegevuskava

 

Mäksa valla avatud valitsemise tegevuskava

 

Tartu linna avatud valitsemise tegevuskava

 

Järva-Jaani avatud valitsemise tegevuskava

 

Eesti omavalitsuste veebilehtede analüüs avatud valitsemise põhimõtetest lähtuvalt

 

Juhend e-kaasamiseks: 16 küsimust ja vastust

 

Kohaliku võimu ja kogukonna partnerlust soodustavad raamdokumendid

 

Retseptikogum avatud valitsemise partnerluse kasutuselevõtuks omavalitsustes

 

Korruptsiooni ennetamine omavalitsustes

 

Tartu kaasava eelarve flaier 2014. aastal

 

 

Avatud valitsemise põhimõtted

http://kohalikkoostoo.ee/koostoonaited/ – head koostöönäited Eesti omavalitsustest

Kogukondade ja omavalitsuste foorum Rakveres